Renovering af faldstammer

Renovering i boligsektorenAf Morten Andersen, Per Aarsleff A/S En virkelig historie – med godt resultat
Boligselskabet Olufsgaard II afdeling ”A” stod i forbindelse med en større renovering af ejendommene overfor flere udfordringer: Nedslidt tagbelægning, dårlig loftsisolering, delvis nedslidte vinduer og utætte køkkenfaldstammer.
Bestyrelsen valgte at udskifte tagbelægning, isolering og nye vinduer, hvorfor renoveringsprojekterne blev iværksat. Gentagne problemer i en stor del af de i alt 150 køkkenfaldstammer med utætheder og forstoppelse viste dog hurtigt, at man også hér stod overfor en snarlig udskiftning.
Grundet de uvilkårlige forstyrrelser beboerne var udsat for i forbindelse med den vellykkede tagrenovering, havde man i bestyrelsen en meget klar holdning til, at en udskiftning eller renovering af faldstammerne skulle gennemføres med minimale gener for beboerne. Således var dette, samt ønsket om en fornuftig økonomi for udskiftningen, prioriteret særdeles højt.
Køkkenfaldstammerne går fra kælderen – (beboernes kælderrum) – gennem stueetagen og 1. sal, til udluftning på det nyrenoverede tag, i alt ca. 8 meter høje og med en indvendig dimension på ca. 65 mm. Igennem de berørte køkkener er stammen synlig enkelte steder, men i øvrigt delvist inddækket.
På denne baggrund blev Per Aarsleff A/S kontaktet af ejendommens bestyrelse, idet man hér havde erfaret at traditionel udskiftning af faldstammerne kunne undgås ved benyttelse af Aarsleff strømpeforing.
Kort beskrevet drejer det sig om at de eksisterende faldstammer bliver foret indvendig med en hård slidstærk plast som installeres uden at nedtage eller nedbryde eksisterende installationer og rørkasser hos de enkelte beboere.
Gennem en fælles dialog mellem entreprenør og bestyrelse hvor metode, behov og gennemgang af de fysiske forhold på stedet blev gennemgået, besluttede man at udføre renovering på 2 udvalgte køkken-faldstammer. Formålet hermed var at man fra boligselskabets side ville vurdere metoden, for så vidt angår praktisk udførelse og håndtering af entreprisen, og fra entreprenørside at få bekræftet opgavens reelle omfang i forhold til økonomi og ”serieproduktion”.
Der var således lagt op til et åbent samarbejde på alle fronter, og efter renoveringen af de 2 første stammer besluttede man at udvide entreprisen til at omfatte de resterende 148 køkkenfaldstammer.
I forbindelse med renovering af faldstammer er det en kendt parameter at faste priser er svære at få fra håndværkerne/entreprenøren. Mange gange ligger faldstammerne skjult i vægge og/eller andre bærende konstruktioner, og er altså ikke synlige. Derfor er det ofte vanskeligt at vurdere de eksakte udgifter forbundet med renovering af de eksisterende – skjulte – installationer.
Derudover vil følgeomkostninger til maling, murer- og tømrerarbejde meget ofte være udgifter der erfaringsmæssigt anslås fra gang til gang, og som skal tillægges prisen for den fysiske udskiftning af faldstammen.
Hele denne ”gråzone” tilstræbes undgået ved brug af strømpeforinger i de lodrette ledninger. Og hér er kodeordet ”overblik”.
Ved nøje gennemgang af projektet, en åben dialog med bygherre og fysisk inspektion af den pågældende opgave, fanges mange af de ubehagelige overraskelser allerede før tilbud afgives.
Strømperenoveringen af køkkenfaldstammerne på Olufsgaard foregik i flere tempi:
 Rensning samt TV-inspektion Strømperenovering Afsluttende TV-inspektion
Rensning samt TV-inspektion:Rensning af de ofte næsten helt stoppede stammer, blev foretaget ved højtryksspuling med specielt udstyr. Under rensningsarbejdet fjernes bl.a. rustskaller som dækkede over korrosionshuller i de eksisterende rør, hvorfor der blev monteret en manchet over disse tærede områder således at rensningen kunne fuldendes uden gener. Rensningen blev foretaget flere dage før den egentlige renovering, og berørte ikke beboerne.
Strømperenovering:Insituformstrømpen blev installeret i de eksisterende køkkenfaldstammer fra beboernes kælderrum og hele vejen til udluftning på taget. I samtlige lejligheder blev også afgreningen under køkkenvasken renoveret, ligesom projektet indeholdt udskiftning af samtlige gamle vandlåse til nye fleksible VA godkendte installationer. Renoveringen af en enkelt faldstamme med tilhørende afgreninger og vandlåse blev udført på en dag, og antallet af faldstammer muliggjorde en effektiv udførelse, så op til 4 stammer kunne renoveres på én dag.
Afsluttende TV-inspektion:Efter alle strømpeinstallationer var udført blev der foretaget en TV-inspektion af det udførte arbejde som dokumentation til bygherren.
Ved gennemførelse af et projekt af denne størrelse er samspil og samarbejde med involverede parter særdeles vigtige parametre. Information blev fra entreprisens start nævnt som et nøgleord, og bygherre, byggeledelse samt udførende folk havde under hele projektets gennemførelse dette for øje. Hyppig information til ejendommenes beboere, opsætning af tidsplaner, og synlighed i området bevirkede at de velkendte problemer med udlevering, håndtering af nøgler og adgang til lejemål og kælderrum kunne minimeres.
Projektet med strømperenovering af de 150 køkkenfaldstammer blev i sommeren 2003 gennemført på 2 måneder af Per Aarsleff A/S region Bolig & Industri. Læs mere om Per Aarsleff A/S og strømperforing hér

Om forfatteren: Ejerportal.dk har siden år 2003 formidlet nyheder, informationer og services til landets ejerboligforeninger. Forskellige forfattere har løbende skrevet artikler og bidraget med viden til Ejerportal.dk’s arkiv af nyheder, guides og indlæg.