Bedre datakvalitet i BBR

Øget datakvalitet og bedre muligheder for kommunernes kontrol af ejendomsdata. Det er visionerne bag en ny lov fra Erhvervs- og Byggestyrelsen. Loven, der er trådt i kraft pr. 1. januar 2006, samler landets 271 kommunale bygnings- og boligregistre (BBR) i et landsdækkende register. 
Bygnings- og Boligregisteret indeholder en lang række oplysninger om danske bygninger og boliger. Oplysningerne i BBR bruges bl.a. til ejendomsvurdering, beregning af boligstøtte og til kommunernes byggesagsbehandling. Derfor er det afgørende vigtigt, at oplysningerne i registeret er ajourførte og korrekte.
Imidlertid har datakvaliteten i BBR i flere omgange været udsat for kritik. Senest i en beretning fra Rigsrevisionen fra 2004, der fastslår, at der er problemer med kvaliteten af oplysningerne i BBR, og at der ikke er overblik over fejlenes art, antal og betydning.
Vicedirektør i Erhvervs- og Byggestyrelsen Jesper Rasmussen udtaler:
– Vi har taget Rigsrevisionens kritik meget alvorligt og har iværksat en omfattende handlingsplan, der skal forbedre datakvaliteten i BBR. Med den nye BBR-lov starter vi nu en omorganisering af hele BBR, som vil gøre det væsentligt nemmere for kommunerne at ajourføre og kontrollere oplysningerne i registret.
Ændringerne i BBR-loven, der blev vedtaget af et bredt flertal i Folketinget, vedrører tre områder:
· Ny organisering, som samler BBR til et landsdækkende register · Bedre datakvalitet · Styrkelse af adresseregler
Kontaktperson: Vicedirektør Jesper Rasmussen, Erhvervs- og Byggestyrelsen, tlf: 35 46 66 30
Fakta:
1. Ny organisering
· Økonomi- og erhvervsministeren bliver ansvarlig for etablering og drift af et landsdækkende register · Økonomi- og erhvervsministeren kan bemyndige drift og etablering til en anden offentlig myndighed eller et privat selskab
Ifølge den hidtil gældende lov er det den enkelte kommune, der er ansvarlig og dermed også udbudspligtig ved en modernisering og omstrukturering af BBR. Med lovændringen sikres det, at der også fremover er ét landsdækkende BBR, som samtlige kommuner ajourfører efter økonomi- og erhvervsministerens forskrifter.
I praksis vil det blive sådan, at et selskab under Kommunernes Landsforening får ansvaret for etablering og drift BBR.
2. Bedre datakvalitet
· Kommunerne får hjemmel til udvendig besigtigelse og opmåling af ejendomme · Forhøjelse af bødestraffen for ikke at medvirke til ajourføring af BBR · Ministerielt tilsyn med kommunerne
I forbindelse med at nogle kommuner har gennemført kontrol af BBR’s oplysninger, har der været tilfælde, hvor ejeren af en ejendom har nægtet kommunen adgang til at måle op. Med den nye bestemmelse sikres kommunens adgang til udvendig kontrol af huset – også i de tilfælde, hvor ejer ikke er villig til at samarbejde.
Er der mistanke om fejlregistrering af forhold inde i huset, skal en besigtigelse stadig aftales med ejer eller – hvis dette ikke er muligt – ved retskendelse.
I sager, hvor ejer nægter at medvirke til ajourføring af BBR, kan kommunen pålægge en administrativ bøde. Den maksimale størrelse af denne bøde har været 2.000 kr. siden den første BBR-lov i 1976, men den er med den nye BBR-lov opjusteret til 5.000 kr.
3. Styrkelse af adresseregler
· Tildeling af adresser til ubebyggede arealer · Krav om skiltning med navn på private veje · Generel pligt til skiltning med fastsatte husnumre · Mulighed for at kræve skiltning med dørbetegnelser
Der sker mindre justeringer i reglerne for tildeling af adresser, således at kommunen fremover også kan tildele adresser til ubebyggede arealer som fx sportsanlæg, parker og legepladser. Det er steder, hvor mange mennesker opholder sig, og hvor der kan være behov for at tilkalde ambulance, brandvæsen mv., og hvor det er hensigtsmæssigt at der er en officiel adresse, der kan anvendes i elektroniske navigationssystemer.
Adressen på ejendommen skal være synlig. Kommunen kan kræve, at ejer skilter med navnet på en privat vej, hvortil der er fastsat adresser, ligesom ejeren af en ejendom fremover får en generel pligt til synligt at skilte med de fastsatte husnumre. Endvidere får økonomi- og erhvervsministeren hjemmel til at fastsætte regler om skiltning med dørbetegnelser i store ejendomme med mange boliger på hver etage.

Om forfatteren: Ejerportal.dk har siden år 2003 formidlet nyheder, informationer og services til landets ejerboligforeninger. Forskellige forfattere har løbende skrevet artikler og bidraget med viden til Ejerportal.dk’s arkiv af nyheder, guides og indlæg.