AnsvarsforsikringBestyrelseForsikring

Rundt om: Bestyrelsens ansvarsforsikring

Se jer godt for i bestyrelsen, når I vælger bestyrelsesansvarsforsikring – forskellene i præmie og dækning er nemlig store, og den dyreste og billigste forsikring er ikke altid en garanti for henholdsvis den bedste eller dårligste dækning.

Hvad gør en bestyrelsesansvarsforsikring?

Forsikringens formål er at sikre det enkelte bestyrelsesmedlem mod økonomiske følger af et erstatningskrav.

Hvad betyder forsikringen for det enkelte bestyrelsesmedlem?

Privatøkonomisk tryghed, da det enkelte bestyrelsesmedlems privatøkonomi er i “skudlinjen”, hvis nogen har lidt økonomisk tab som følge af fejl eller forsømmelse fra bestyrelsens side. Et erstatningskrav kan nemlig ikke kun rettes mod ejerforeningen men også mod de ansvarlige bestyrelsesmedlemmer personligt.

Hvordan vurderer I kvaliteten af en forsikring?

 • Forsikringssum per forsikringsår er det beløb, forsikringsselskabet maksimalt udbetaler i forbindelse med et krav. Beløbet står normalt på tilbuddets forside og bør ikke være under 1 mio. kroner.
 • Forsikringsbetingelserne skal læses – her finder I ofte en note om, at der uanset den anførte forsikringssum gælder en maksimumerstatning per skade på fx 300.000 kroner eller en maksimumerstatning per bestyrelsesmedlem på fx 50.000 kroner. Acceptér ikke disse betingelser.
 • Forsikringsbetingelserne rummer desuden information om, om omkostninger og udgifter til sagens afgørelse dækkes indenfor eller udover forsikringssummen. Disse omkostninger kan løbe op, så vær OBS på følgende:
  • Nævner forsikringsbetingelserne ikke dækningen af omkostninger til sagens afgørelse, er det positivt. Det betyder nemlig, at omkostningerne dækkes ud over forsikringssummen.
  • Nævner forsikringsbetingelserne omkostninger til sagens afgørelse, dækkes omkostningerne indenfor forsikringssummen. I får i så fald ikke den fulde forsikringssum tilbage til dækning af erstatningskravet.

Hvad så hvis ét krav sluger hele årets forsikringssum?

Ved bestyrelsesansvarsforsikringer taler man altid om forsikringssum per år, som følger kalenderåret. Det skal tages helt bogstaveligt.

Eksempel på udregning af forsikringssum:

Eksempel: Forsikringssummen er 1 mio. kroner. 1. februar anmelder foreningen et krav på 1 mio. kroner til bestyrelsesansvarsforsikringen.

Bestyrelsen skal nu enten 1) leve uden bestyrelsesansvarsforsikring frem til næste 1. januar eller 2) købe ny forsikringssum hos forsikringsselskabet.

Tjek derfor følgende:

Det bør stå i betingelserne, på hvilke vilkår man kan købe en ny forsikringssum, hvis ét forsikringskrav sluger hele forsikringssummen ved årets start. Mange bestyrelsesansvarsforsikringer for foreninger tager ikke højde for denne problemstilling, og er det ikke aftalt på forhånd, får foreningen måske svært ved at købe en ny sum på rimelige vilkår.

Hvor stor bør selvrisikoen være?

Der er altid selvrisiko på en bestyrelsesansvarsforsikring, og en selvrisiko på 10 procent er ikke usædvanlig. Men 10 procent af fx 1. mio. kroner er mange penge. Derfor er det en god idé at få fastsat selvrisikoen til eksempelvis 2.500 eller 5.000 kroner pr. skade.

Hvem er dækket, og hvem er ikke?

Det bør fremgå i forsikringsbetingelserne, hvad der menes med bestyrelsesmedlemmer. Følgende formulering er god:

”Ved bestyrelsesmedlemmer forstås såvel tidligere, nuværende som fremtidige bestyrelsesmedlemmer herunder suppleanter valgt på foreningens generalforsamling”.

Formuleringen skaber klarhed, når skaden er sket, så I undgår, at fratrådte bestyrelsesmedlemmer ikke dækkes og må betale af egen lomme. Da der kan gå mange år, fra handlingen udføres, til krav om erstatning rejses, kan flere medlemmer være fratrådt, og punktet er derfor centralt.

Dækker ansvarsforsikringen fortidens ”synder”?

Både ved nytegning af en bestyrelsesansvarsforsikring og ved skift af forsikringsselskab er det vigtigt at tjekke forsikringsbetingelserne for, om forsikringen giver erstatning for tidligere ”synder”. Flere forsikringer erstatter ikke, hvis handlingen er begået, før nuværende forsikring trådte i kraft.

Forsikringen bør yde erstatning for fejl og forsømmelser begået før forsikringens tegning – bestyrelsesmedlemmerne skal bare kunne skrive under på, at de ikke har kendskab til, at krav er på vej til at blive rejst imod dem.

Er der undtagelser, foreningen bør kende til?

Læs altid, hvad forsikringen dækker og IKKE dækker. Nogle undtagelser er mere ”rimelige” end andre – altså undtagelser som I må leve med, uanset hvilken forsikring, I tegner.

De rimelige undtagelser er:

 • Krav som følge af person- eller tingskade, herunder forurening
 • Alle slags bøder
 • Krav, der skyldes, at bestyrelsesmedlemmer med vilje har fremkaldt et
  formuetab
 • Krav vedrørende injurier og ærekrænkelser
 • Krav vedrørende enhver form for immaterielle rettigheder

De urimelige undtagelser er bl.a.:

 • Krav der skyldes, at bestyrelsesmedlemmer ved en grov uagtsomhed har fremkaldt et formuetab
 • Rente eller kurstab samt tab i forbindelse med låneomlægning
 • Foreningens evt. formuetab i tilfælde af bestyrelsens godkendelse af salg af andel til overpris
 • Dækning af fratrådte bestyrelsesmedlemmer
Om forfatteren: Ejerportal.dk har siden år 2003 formidlet nyheder, informationer og services til landets ejerboligforeninger. Forskellige forfattere har løbende skrevet artikler og bidraget med viden til Ejerportal.dk’s arkiv af nyheder, guides og indlæg.
Skriv en kommentar