NormalvedtægtVedtægter

Normalvedtægt for en ejerboligforening

Normalvedtægten for ejerforeninger er omfattet af lov om ejerlejligheder gælder for “almindelige” ejerforeninger. Den er udarbejdet af Erhvervsstyrelsen og trådte i kraft i 2005.

§ 1. Indledning, formål, medlemskab og hæftelse

§ 2. Generalforsamling

§ 3. Ordinær generalforsamling

§ 4. Forslag 

§ 5. Ekstraordinær generalforsamling

§ 6. Stemmeret og fuldmagt

§ 7. Dirigent og referat&lt 

§ 8. Bestyrelsens medlemmer&lt 

§ 9. Bestyrelsens pligter 

§ 10. Administration 

§ 11. Tegningsret 

§ 12. Opsparing til vedligeholdelse og forbedring (grundfond) 

§ 13. Revision 

§ 14. Årsregnskab 

§ 15. Vedligeholdelse 

§ 16. Udlejning 

§ 17. Sikkerhedsstillelse (pantstiftende tinglysning af vedtægten) 

§ 1. Indledning, formål, medlemskab og hæftelse

Nærværende vedtægt regulerer, medmindre andet er vedtaget og tinglyst, jf. § 7 i lov om ejerlejligheder, forholdene om ejerforeningers ledelse, regnskabsaflæggelse, revision, vedligeholdelse og udgiftsfordeling mv. i det omfang, forholdet ikke er reguleret i lov om ejerlejligheder. Ejerforeningens formål er at administrere den fælles ejendom og øvrige fællesanliggender for medlemmerne, der er samtlige ejere af ejerlejligheder i ejendommen.
Stk. 2. For ejerforeningens forpligtelser hæfter medlemmerne solidarisk, men i det indbyrdes forhold pro rata i forhold til deres fordelingstal.

§ 2. Generalforsamling

Generalforsamlingen er ejerforeningens øverste myndighed.
Stk. 2. De af bestyrelsen trufne afgørelser kan af ethvert medlem, hvem afgørelsen vedrører, indbringes for generalforsamlingen. Undtaget er beslutninger efter § 9, stk. 9.
Stk. 3. Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved stemmeflerhed efter fordelingstal.
Stk. 4. Til beslutninger om væsentlig forandring af fælles bestanddele og tilbehør eller om salg af væsentlige dele af disse eller om ændring i denne vedtægt kræves dog, at 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer såvel efter antal som efter fordelingstal stemmer herfor. Såfremt forslaget uden at være vedtaget efter denne regel har opnået tilslutning fra mindst 2/3 af de repræsenterede medlemmer såvel efter antal som efter fordelingstal, afholdes ekstraordinær generalforsamling inden 8 uger, og på denne kan forslaget – uanset antallet af repræsenterede – vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer efter antal og fordelingstal.

§ 3. Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af maj måned. Dagsorden for denne skal omfatte mindst følgende punkter:
1) Valg af dirigent og referent.
2) Bestyrelsens beretning for det senest forløbne år.
3) Forelæggelse af årsregnskab med revisors påtegning til godkendelse.
4) Forelæggelse af vedligeholdelsesplan for ejendommen til godkendelse.
5) Forslag, jf. § 4.
6) Forelæggelse af budget til godkendelse.
7) Valg af formand for bestyrelsen i lige år.
8) Valg af andre medlemmer til bestyrelsen.
9) Valg af suppleanter til bestyrelsen.
10) Valg af revisor.
11) Eventuelt.
Stk. 2. Den ordinære generalforsamling indkaldes skriftligt af bestyrelsen med mindst 4 ugers og højst 8 ugers varsel. Årsregnskab og budget udsendes sammen med indkaldelsen eller senest 1 uge før generalforsamlingen.
Stk. 3. Indkaldelsen skal angive tid og sted for generalforsamlingen samt dagsordenen.

§ 4. Forslag

Ethvert medlem har ret til at få et angivet emne behandlet på den ordinære generalforsamling.
Stk. 2. Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være bestyrelsens formand i hænde senest tre uger før generalforsamlingen. Sådanne forslag samt de forslag, som bestyrelsen stiller, skal udsendes til medlemmerne senest 1 uge før generalforsamlingen.
Stk. 3. Ændringsforslag kan stilles på generalforsamlingen.

§ 5. Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling afholdes – ud over de i § 2, stk. 4 og § 8, stk. 3, nævnte situationer – når bestyrelsen finder anledning dertil, når det til behandling af et angivet emne begæres af mindst ¼ af ejerforeningens medlemmer efter antal eller efter fordelingstal, eller når en tidligere generalforsamling har besluttet det.
Stk. 2. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes skriftligt af bestyrelsen med mindst 2 ugers varsel.
Stk. 3. Indkaldelsen skal angive tid og sted for generalforsamlingen samt dagsordenen.
Stk. 4. Ændringsforslag kan stilles på generalforsamlingen.

§ 6. Stemmeret og fuldmagt

Ethvert medlem har stemmeret.
Stk. 2. Stemmeretten kan udøves af et medlems ægtefælle/samlever. Stemmeretten kan desuden udøves af en myndig person eller ejerforeningens bestyrelse, som medlemmet skriftligt har givet fuldmagt hertil.
Stk. 3. Afgivelse af fuldmagt er ikke til hinder for, at medlemmet selv deltager i generalforsamlingen.

§ 7. Dirigent og referat

Generalforsamlingen vælger selv sin dirigent, der ikke behøver at være medlem af ejerforeningen.
Stk. 2. Der udarbejdes referat af forhandlingerne. Referatet underskrives af dirigenten og formanden for bestyrelsen og udsendes senest 4 uger efter generalforsamlingens afholdelse.

§ 8. Bestyrelsens medlemmer

Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen. Den består af 3 medlemmer foruden formanden, der vælges særskilt. Desuden vælges 2 suppleanter. Valgbare som formand, medlemmer af bestyrelsen og som suppleanter er kun ejerforeningens medlemmer, disses ægtefæller/samlevere og myndige husstandsmedlemmer.
Stk. 2. Formanden og bestyrelsens øvrige medlemmer vælges for 2 år, således at formanden og halvdelen af bestyrelsens øvrige medlemmer afgår i lige år. Suppleanter afgår hvert år. Genvalg kan finde sted.
Stk. 3. Ved et bestyrelsesmedlems meddelelse om ikke at ville kunne deltage i bestyrelsesarbejde i en periode på mindst 12 uger indtræder en valgt suppleant i bestyrelsen. Findes ingen suppleanter, indkaldes til ekstraordinær generalforsamling til valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. Såfremt formanden fratræder i en valgperiode, konstituerer bestyrelsen sig med en ny formand indtil førstkommende generalforsamling.
Stk. 4. Bestyrelsen vælger en næstformand af sin midte.
Stk. 5. Ved en forretningsorden kan bestyrelsen træffe nærmere bestemmelse om udførelsen af sit hverv.

§ 9. Bestyrelsens pligter

Bestyrelsen har ledelsen af ejerforeningens anliggender.
Stk. 2. Det påhviler bestyrelsen at sørge for god og forsvarlig varetagelse af ejendommens anliggender, herunder overholdelse af god skik og orden, betaling af fælles udgifter, tegning af sædvanlige forsikringer (herunder brandforsikring, kombineret grundejerforsikring og eventuel bestyrelsesansvarsforsikring), renholdelse, vedligeholdelse og fornyelser i det omfang, sådanne foranstaltninger efter ejendommens karakter må anses for påkrævede.
Stk. 3. Bestyrelsen sørger for, at der udarbejdes budget, jf. § 3 og føres forsvarligt regnskab over de på fællesskabets vegne afholdte udgifter og oppebårne indtægter, herunder de ejerne afkrævede bidrag til fælles udgifter. Bidragene opkræves med passende varsel og forfalder til betaling den 1. i betalingsmåneden. Bestyrelsen udarbejder desuden vedligeholdelsesplan for ejendommen, jf. § 3 og husorden med almindelige ordensregler til godkendelse på generalforsamlingen.
Stk. 4. Såfremt bestyrelsen ikke har antaget en administrator, vælger bestyrelsen en kasserer.
Stk. 5. Bestyrelsesmøde indkaldes af formanden eller i formandens forfald af næstformanden, så ofte anledning findes at foreligge, samt når 2 medlemmer af bestyrelsen begærer det.
Stk. 6. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af den samlede bestyrelse, herunder formanden eller næstformanden, er til stede.
Stk. 7. Beslutning træffes af de mødende bestyrelsesmedlemmer ved simpel stemmeflerhed. Står stemmerne lige, gør formandens eller i formandens forfald næstformandens stemme udslaget.
Stk. 8. Bestyrelsen udarbejder referat af mødet. Referatet underskrives senest på det efterfølgende møde af de bestyrelsesmedlemmer, der har deltaget i mødet.
Stk. 9. Bestyrelsen kan beslutte, at ejerforeningen skal tegne bestyrelsesansvarsforsikring. Endvidere kan generalforsamlingen med tilslutning fra mindst ¼ af ejerforeningens medlemmer efter antal eller efter fordelingstal pålægge bestyrelsen at sørge for, at ejerforeningen tegner bestyrelsesansvarsforsikring.

§ 10. Administration

Bestyrelsen kan beslutte, at ejerforeningen skal antage en administrator til bistand ved varetagelsen af ejendommens daglige drift. Endvidere kan generalforsamlingen med tilslutning fra mindst ¼ af ejerforeningens medlemmer efter antal eller efter fordelingstal pålægge bestyrelsen at antage en administrator.
Stk. 2. Administrator må ikke være medlem af ejerforeningen og må ikke være dennes revisor.

§ 11. Tegningsret

Ejerforeningen forpligtes ved underskrift af formanden eller næstformanden for bestyrelsen og et andet medlem af denne.

§ 12. Opsparing til vedligeholdelse og forbedring (grundfond)

Når det begæres af mindst ¼ af ejerforeningens medlemmer efter antal eller efter fordelingstal, skal der til bestridelse af de fælles udgifter til vedligeholdelse og forbedring oprettes en opsparing, hvortil ejerne årligt skal bidrage med maksimalt 10 pct. af det årlige ordinære fællesbidrag, indtil opsparingens størrelse svarer til det seneste års budgetterede ordinære fællesbidrag. Den enkelte ejer kan ikke disponere over grundfonden.
Stk. 2. Beslutningen om benyttelse af opsparingen træffes på en generalforsamling. Herudover kan generalforsamlingen med almindeligt flertal beslutte yderligere opsparing i nødvendigt omfang til konkrete større vedligeholdelsesarbejder.

§ 13. Revision

Ejerforeningens regnskab revideres af en revisor, der vælges af generalforsamlingen. Når det begæres af mindst ¼ af ejerforeningens medlemmer efter antal eller efter fordelingstal, skal revisor være statsautoriseret eller registreret.
Stk. 2. Revisor afgår hvert år. Genvalg kan finde sted.
Stk. 3. Revisor må ikke være medlem af bestyrelsen og må ikke vælges som kasserer.
Stk. 4. Revisionen skal udføres i overensstemmelse med god revisionsskik, og regnskabet påtegnes af revisor.

§ 14. Årsregnskab

Ejerforeningens regnskabsår er kalenderåret.
Stk. 2. Årsregnskabet skal indeholde både resultatopgørelse og balance.
Stk. 3. Det af generalforsamlingen godkendte regnskab forsynes med dirigentens påtegning om, at regnskabet er fremlagt og godkendt på generalforsamlingen.

§ 15. Vedligeholdelse

Ejerforeningen foretager forsvarlig udvendig vedligeholdelse og fornyelse, herunder af døre mod fællesarealer, udvendige ruder og vinduer samt altaner, elevatorer, fælles forsyningsledninger og fællesinstallationer.
Stk. 2. Indvendig vedligeholdelse og fornyelse af ejerlejlighederne påhviler de enkelte ejere. Den omfatter ikke alene hvidtning, maling og tapetsering, men også vedligeholdelse og fornyelse af gulvbelægning, gulvbrædder, loftpuds, forsatsvinduer, indvendige døre, egne dørlåse og alt ejerlejlighedens udstyr, herunder elledninger, elkontakter, toiletter, vaske, vandhaner, radiatorer, radiatorventiler, radiatormålere, brugsvandsrør, varmeforsyningsrør, afløbsrør og gasrør, hvorimod ejerforeningen sørger for vedligeholdelse og fornyelse af ejerlejlighedens fælles forsyningsledninger og fællesinstallationer indtil disses individuelle fælles forgreninger til/i de enkelte ejerlejligheder.
Stk. 3. Ejerforeningen betaler for udbedring af skader i ejerlejlighederne, der skyldes forhold omfattet af ejerforeningens vedligeholdelses- og fornyelsespligt. Når ejerforeningen foretager reparationer, skal der ske retablering i sædvanligt og rimeligt omfang.
Stk. 4. Hvis en ejerlejlighed groft forsømmes, eller forsømmelsen vil være til gene for de øvrige medlemmer, kan bestyrelsen kræve fornøden renholdelse, vedligeholdelse og istandsættelse foretaget inden for en fastsat frist. Kravet fremsættes skriftligt. Efterkommes bestyrelsens krav ikke, kan bestyrelsen på foreningens vegne sætte ejerlejligheden i stand for medlemmets regning.
Stk. 5. Medlemmerne må ikke lade foretage ændringer, reparationer eller maling af ejendommens ydre, af ydersiderne af vinduerne eller af døre mod fællesarealer eller lade opsætte antenner, skilte, reklamer m.m. uden bestyrelsens skriftlige samtykke.

§ 16. Udlejning

Ved udlejning af en ejerlejlighed til beboelse i sin helhed eller til erhverv, skal medlemmet senest samtidig med lejeforholdets begyndelse sende en kopi af lejekontrakten til bestyrelsens formand.

§ 17. Sikkerhedsstillelse (pantstiftende tinglysning af vedtægten)

Vedtægten kan tinglyses pantstiftende for kr. 41.000 i hver lejlighed til sikkerhed for ethvert tilgodehavende med tillæg af renter og omkostninger, som ejerforeningen måtte få hos et medlem, herunder for krav efter § 15, stk. 4.
Stk. 2. Panteretten efter stk. 1 respekterer med oprykkende panteret alene de pantehæftelser, byrder og servitutter, der hviler på de enkelte lejligheder på tidspunktet for tinglysning af panteretten.

Om forfatteren: Maria Carlsen er kommunikationschef på Ejerportal.dk. Løbende skriver hun artikler om ejerboligmarkedet, lånemuligheder og gode råd til bestyrelser i landet ejerboligforeninger.
Kommentarer

Jeg bor i en grundejerforening. Bestyrelsen har uden for punkt diskuteret en beboeres udekat, som værende en plage. Hvortil der bedes om at sende skriftlig klage. Må man med navns nævnelse føre til protokol hvad der er talt om på et bestyrelsesmøde?
Vedkommende det drejer sig om, har ikke modtaget en skriftlig klage. Hverken fra den som skulle have klaget skriftlig eller fra bestyrelsen.

Flere måneder efter, sendes en meddelelse ud til samtlige beboer, igen med navns nævnelse, hvori det fremgår at man har modtaget flere henvendelser, og en enkelt beboers kat er et problem.

Jeg mener klart bestyrelsen handler partitisk i og med man 2 gange nævner medlemmet af foreningen med navn.

Håber i kan hjælpe

Med venlig hilsen
Susan Sørensen

skriv et svar
Susan Sørensen - 5 år siden

Jeg bor i en ejerlighed, hvor vi i 2014 fik lavet nye altaner. Vi fik alle valget mellem åbne eller lukkede altaner. Vores blev lukket (selvfølgelig med mulighed for at vinduerne op mhp. udluftning, hvilket vi er rigtig gode til). Altanen tæller ikke med i boligkvadratmetrene. Nu har vi imidlertid får fået svamp i murværket (på begge de yderste 2 sider ud mod det grønne areal – altså ind mod mod selve lejligheden). Og det er en proces der spreder sig, kan jeg se. Ejerforeningen blev allerede i 10. dec. 2017 kontaktet mhp. at afhjælpe problemet. Der har været et tilsyn fra ejerforeningens side, men siden er intet sket. Jeg er bekymret for hvor meget svampe når at sprede sig inden der sker noget. Derfor:
Hvor længe må en ejerforening lade vente på sig i en sådan sag?
Har de ikke handlepligt på en sådan opgave?

Venligst
Kristine

skriv et svar
Kristine Pedersen - 4 år siden

  Hej Kristine

  Tak for din henvendelse. Jeg kan godt forstå din bekymring, da skimmelsvamp hverken er godt for boligen eller dit indeklima. Jeg vil anbefale, at du tager kontakt til din bestyrelse igen, så I kan få aftalt en konkret plan for udbedring af skaden. Hvem der har ansvar for vedligeholdelse af altanerne er bestemt af foreningens vedtægter, og årsagen til skimmelsvampen (er det kuldebroen, altanens konstruktion, manglende udluftning eller andet). Så hør din bestyrelse nærmere om, hvorvidt du selv skal finde en løsning eller om de skal. Du kan med fordel også kontakte foreningens administrator og høre nærmere til, hvilken tidsfrist du kan forvente.

  Bedste hilsner
  /Nynne – Ejerportal.dk

  Nynne Groth - 4 år siden

Hej igen Nynne

Vi har allerede igen været i kontakt med formanden for bestyrelsen, som ikke kan love nogen tidsfrist på løsningen af problemet med skimmelsvampen. Der sker ingenting, og han bliver ved med at sige at “de arbejder på problemet” uden at kunne konkretisere, hvad dette arbejde går ud på. Har vi nogen former for klagemuligheder – og kan vi gøre noget selv for at komme i sagen?

Hilsen Kristine

skriv et svar
Kristine Pedersen - 4 år siden

  Hej Kristine

  Det lyder også til at være en uheldig situation. Hvis ikke I finder en intern løsning på udbedringsspørgsmålet vil jeg anbefale, at du kontakter foreningens administrator eller en boligadvokat omkring, hvad man gør i sådan en sag.

  Bedste hilsner
  /Nynne – Ejerportal.dk

  Nynne Groth - 4 år siden

I normalvedtægterne benyttes en del forskellige betegnelser som kan virke forvirrende. F.eks. står der “ændring i denne vedtægt kræves dog, at 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer såvel efter antal som efter fordelingstal stemmer herfor” – hvordan skal dette forståes?

Der benyttes følgende betegnelser i forbindelse med afstemninger:
A) medlemmer
B) ejere
C) fordelingstal.

En lejlighed kan jo have flere ejere, betyder det at hver af disse ejere er medlem af ejerforeningen og at de hver især har 1 stemme, således at en lejlighed med en ejer har 1 stemme mens en lejlighed med 2 (50%) ejere har 2 stemmer?

skriv et svar
Jørn Hansen - 2 år siden

  Hej Jørn

  Tak for din kommentar. Ejerlejlighedslovens § 2, stk. 4, har en stemmebegrænsningsregel, der omfatter en regulering af stemmerettigheder for hver af ejerlejlighedsejerens lejligheder. Den siger at, ejere der råder over flere lejligheder opnår et antal stemmer svarende til summen af de pågældende lejligheders fordelingstal. Det er dog en begrænsning, som boligministeren ønsker fjernet. Det kan du læse mere om i en ny artikel, der kommer på portalen på mandag.

  /Nynne – Ejerportal.dk

  Nynne Groth - 2 år siden

Hej i Ejerportalen.
Jeg bor i ejendom med 22 ejerlejligheder i 3 etager + kælder.
En lejlighed på 1. sal er for et halvt år siden blevet solgt og derefter totalrenoveret.
Den nye ejer har moderniseret lejligheden radikalt og bl.a. flyttet køkken til den modsatte side af ejendommen, fjernet alle radiatorer og installeret gulvarme overalt, samt etableret teknik og Vaskerum i entreen.
I den forbindelse er der blevet trukket nye rør på tværs af ejendommen (både koldt og varmt vand, radiator vand samt afløb fra køkkenvask, opvaskemaskine og vaskemaskine.
De længste rørføringer er ca. 8 meter gulvafløb og brugsvand.
Nu viser det sig at vandrør og afløb larmer så meget, at det generer både underbo og overbo i svær grad. Man kan høre når der bliver tappet vand, når vandet løber ud af køkkenvask. Desuden er en nyetableret vaskemaskine så støjende, at man ikke kan høre radio eller se TV i stuen uden at skrue op for lyden.
Mit spørgsmål er: Hvem har ansvaret for disse nye støjkilder, der pludselig forekommer i ejendommen, steder hvor det ikke er hensigstmæssigt??
Findes der slet ingen regler for, hvordan man skal installere rør, afløb og maskiner, så de generer øvrige beboere mindst muligt? Samt regler for hvordan man må gennembryde ejendommen bærende dele og etageadskillelser.
Hvem skal betale for de øgede risici i forbindelse med nye-etablerede rørføringer på tværs af lejligheden og bygningens vandrette plan (forsikrings m.m.)??
Kan man i ejendommens vedtægter sikre sig, at så store forandringer forhindres i fremtiden, så alle disse problemer ikke gentages og til sidst ender med, at ejendommen bliver et sandt støjhelvede, hvor .
Jeg er selvfølgelig bange for, at der som sagen står nu, efter 1/2 års støjhelvede med renovationen, hvor man på et tidspunkt også fjernede en bærende væg uden helt at vide, hvad det indebar, bliver stort set umuligt, at få ejeren til at brække nye gulve op og efter- isolere afløb og vandrør.
mvh Jens F K

skriv et svar
Jens F. Krag - 9 måneder siden

  Hej Jens

  Tak for dit spørgsmål. Først og fremmest vil jeg anbefale dig, at du sammen med de andre generede parter går i dialog med bestyrelsen om dette i henholdhold til jeres vedtægter. Vedtægterne bestemmer, hvad der er muligt i foreningen. Ønsker du juridisk rådgivning vil jeg klart tage fat i en administrator, der kan hjælpe jer med dette, da vi ikke har nogle juridiske rådgivere siddende.

  Jeg vil også henvise dig til vores søsterportal Andelsportal.dk, hvor vi netop har skrevet en artikel om støjgener: https://www.andelsportal.dk/nyheder/ny-haandbog-om-nabostoej/

  Held og lykke med den ærgerlige problematik.

  De bedste hilsner
  /Nynne – Ejerportal.dk

  Nynne Groth - 9 måneder siden

Hej i ejerportalen

Jeg er i gang med et salg af min lejlighed, er så heldig at have fundet en køber.
Men nu viser det sig, at det sidste regnskab i foreningen er fra 2018, købers bank har derfor afvist handlen.
Hvad gør jeg nu mon? Jeg har talt med vores formand, og det resulterede i en undskyldning, om at der var meget travlt med andre ting i livet for øjeblikket.
Vi er cirka 50 lejligheder i komplekset.

skriv et svar
michael madsen - 6 måneder siden

  Hej Michael

  Tak for din kommentar. Det fremgår af normalvedtægten for ejerforeninger, at en foreningens årsregnskab skal følge kalenderåret – det er derfor et retsligt krav, at din forening har et opdateret regnskab. Da vi ikke har nogen juridiske rådgivere siddende herinde vil jeg derfor anbefale, at du med bestyrelsen cc også får kontaktet en administrator, der kan hjælpe med dette.

  De bedste hilsner
  /Nynne – Ejerportal.dk

  Nynne Groth - 6 måneder siden

Hej!

Vi er en ejerforening med en lille bestyrelse. I vores ejerforening er Formanden og kassereren den samme person. Det fungerer fint, da de andre bestyrelsesmedlemmer løbende ser regnskabet. Vi har også en statsautoriseret revisor.

Jeg vil høre, om det er ulovligt, at Formanden og kassereren er den samme, eller om det er lovligt?

Hvis I kan henvise til lovgivning eller andet sted, hvor vi kan finde det, vil det være godt, så vi kan fremvise dette ved generalforsamlingen.

Venlig hilsen
Ayla Yildirim

skriv et svar
Ayla Yildirim - 6 måneder siden

  Hej Ayla

  Tak for din kommentar. Vi har desværre ikke nogen juridiske rådgivere siddende, så jeg vil klart anbefale, at du kontakter en administrator eller boligadvokat.

  I skal dog først og fremmest se nærmere i vedtægterne. For hvad står der i forhold til, hvor mange medlemmer der udover bestyrelsesformanden skal være til stede før I er beslutningsdygtige? Og står der noget med, at samme person ikke må løfte flere poster? Eller noget med at regnskabet skal godkendes af formand OG kasseren?

  De bedste hilsner
  /Nynne – Ejerportal.dk

  Nynne Groth - 6 måneder siden

Hej

Er det normalt, at formanden i en ejerforeningen holder møder vedr. forskellige arrangement. Uden at invitere andre fra bestyrelsen.

Han videre giver blot information, men andre i bestyrelsen bliver ikke indraget eller inviteret til selve møderne?

skriv et svar

  Hej Mira

  Tak for din kommentar. Jeg vil klart anbefale, at I tager en dialog på en generalforsamling omkring mødestrukturen. Som udgangspunkt må han ikke tage beslutninger uden om generalforsamlingen, som det også burde fremgå af vedtægterne, men jeg vil håbe, at I får fortalt ham, at bestyrelsen gerne vil deltage på de andre møder.

  For juridisk vejledning vil jeg anbefale, at du kontakter en administrator.

  De bedste hilsner
  /Nynne – Ejerportal.dk

  Nynne Groth - 6 måneder siden

Mit barnebarn har købt en ejerlejlighed på 64 m2, men selve lejligheden er kun på 49,5 m2. Jeg har prøvet og læse noget ang, er det sådan at trappe repos er indregnet i m2.???
På forhånd tak Anny Holm.

skriv et svar
Anny Holm - 6 måneder siden

  Hej Anny

  Tak for din kommentar. Jeg vil anbefale, at du kigger ned i vedtægterne hos den forening, som dit barnebarn er flyttet ind i. Svaret finder du måske her eller ved at kontakte bestyrelsen.

  Det er ofte at kælder- eller loftrum og repos medregnes som m2.

  De bedste hilsner
  /Nynne – Ejerportal.dk

  Nynne Groth - 6 måneder siden
Skriv en kommentar