AnsvarsfordelingAnsvarsfordeling i ejerboligforeningAnsvarsforsikringBestyrelse

Bestyrelsens ansvar

Selvrisiko, dækning, typiske faldgruber og et hav af muligheder. Find rundt i, hvordan I som bestyrelse vælger den rette ansvarsforsikring.

Kan du personligt gøres ansvarlig for ejerforeningens bestyrelsesarbejde?

Ja. Hvis du er medlem af bestyrelsen i din ejerboligforening, kan du gøres (med)ansvarlig for fejl og mangler i bestyrelsesarbejdet.

Du hæfter personligt og med hele din formue for bestyrelsens beslutning – også selvom du har været fraværende eller uenig i beslutningen. Foreningen kan ikke godtgøre et krav mod dig, da du er valgt ind i foreningen som privatperson.

Selvom det kun sjældent sker, at bestyrelsesfejl ender med erstatnings- eller straffesager, skal du vide, at du som bestyrelsesmedlem ikke kan påberåbe dig uvidenhed om reglerne og dermed til enhver tid undgå at blive draget til ansvar.

Bestyrelser kan få ansvar for fejlskøn, beslutninger truffet på et utilstrækkeligt grundlag, inhabilitet eller uvidenhed. Samtidigt vil manglende habilitet medføre mulighed for ansvar.

Hvilke fejl begår bestyrelser typisk?

 • Forkert styring af byggesager og renovering
 • Fejlagtig gennemførelse af finansiering
 • Forkert håndtering af ventelister ved ind- og udflytning
 • Manglende varsling af lejere i restlejligheder
 • Manglende forsikring af ejendommen eller af vicevært
 • Dårligt indkøb af serviceydelser
 • Kassedifferencer – hævning til private formål

Hvad er en ansvarsforsikring?

En bestyrelsesansvarsforsikring indgår normalt som en naturlig del af ejendommens forsikringer, da det er i hele ejerforeningens interesse, at eventuelle fejl fra bestyrelsens side ikke ødelægger foreningens økonomi. Forsikringen kan tegnes som en separat dækning, men tegnes ofte med fordel som en del af forsikringen for selve foreningen.

Hvad skal bestyrelsens ansvarsforsikring dække?

Bestyrelsens ansvarsforsikring skal dække de enkelte bestyrelsesmedlemmers private formue og dække kollektivt, selvom kun en del af bestyrelsen har begået en fejl.

Samtidigt bør forsikringen indeholde en retshjælpsdækning, da forsvarsomkostningerne ofte er lige så store som erstatningskravet i foreningssager.
Forsikringen kan også indeholde en underslæbsdækning, hvis medlemmerne kan disponere over foreningens penge. Denne dækning dækker uretmæssig brug af foreningens penge.

Hvordan bør selvrisikoen være?

Selvrisikoen bør være lav; maksimalt 5.000 kroner per krav.

Vær opmærksom på, at nogle policer indeholder en selvrisiko per medlem – og at denne selvrisiko skal dækkes kollektivt. Kan et medlem ikke betale, må de andre altså dække det manglende beløb oven i deres egen selvrisiko.

Om forfatteren: Ejerportal.dk har siden år 2003 formidlet nyheder, informationer og services til landets ejerboligforeninger. Forskellige forfattere har løbende skrevet artikler og bidraget med viden til Ejerportal.dk’s arkiv af nyheder, guides og indlæg.
Kommentarer

Hej. Jeg bor i en ejerforeningen og vil høre jer om en formand for ejerforeningen, kan forsætte hvis han aldrig dokumentere at de referater han sende fra de bestyrelser MØDE er aldrig underskrifter.
Kan men klæge over ham?
Med venlig hilsen
Elena Steffensen

skriv et svar
elena steffensen - 4 år siden

  Hej Elena,

  Tak for din henvendelse. I forhold til normalvedtægter for ejerforeninger (§7 Stk. 2), så skal der udarbejdes referat af forhandlingerne. Referatet skal underskrives af dirigenten og formanden for bestyrelsen og udsendes senest 4 uger efter generalforsamlingen er afholdt. Dertil kan en forening til hver tid afsætte et medlem eller en hel bestyrelse ved en beslutning med simpelt flertal.

  Med baggrund i ovenstående vil jeg anbefale, at du tager en dialog med formanden i din forening.
  Bedste hilsner
  /Nynne – Ejerportal.dk

  Nynne Groth - 4 år siden

Hej,
Jeg ejer en lille erhvervslejlighed som er registreret som en erhvervslejlighed i BBR registeret, desuden har lejligheden været udlejet til erhverv i hele min ejertid (30 år).
Jeg har sat lejligheden til salg, og en køber har betinget, at bestyrelsen verificerer, at han fortsat kan anvende lejligheden til Erhverv.
Bestyrelsen har meddelt køber, at de ikke fortsat kan godkende, at der drives erhverv i lejligheden, bl.a. Fordi de ønsker at friholde friarealerne fra erhvervsmæssig aktiviteter (der er 12 erhvervsvirksomheder i ejendommen)
Bestyrelsen har beklaget, at deres afvisning medfører at værdien af lejligheden bliver kraftigt beskåret, men tilbyder at købe lejligheden til 1/3 af ejendomsmæglerens vurdering , for anvendelse til fælleslokale for foreningens medlemmer.
Kan de det .
.

skriv et svar
Rene Bloch - 3 år siden

  Hej Rene

  Tak for din henvendelse. Jeg vil anbefale, at du ser nærmere ned i foreningens vedtægter, hvor reglerne for erhvervsudlejning er bestemt. Du kan med fordel også tage kontakt til foreningens administrator, som kan give dig indblik i de juridiske regler på området i netop din ejerforening. I ejerforeninger har bestyrelsen ikke såkaldt ”eksklusiv kompetence”. Det betyder, at ethvert medlem, som en given bestyrelsesafgørelse vedrører, kan føre afgørelsen videre til en afgørelse på generalforsamlingen, hvis vedkommende ønsker det. Denne mulighed kan du altid benytte dig af.

  Bedste hilsner
  /Nynne – Ejerportal.dk

  Nynne Groth - 3 år siden

Hej

Jeg bor i en ejerleljlighed hvor der i bestyrelsen er foretaget nogle handlinger, som eksempelvis ansættelse af illegal udenlandsk arbejdskraft hvor der skulle indlægges fibernet, man har ansat folk som ikke er autoriserede til at installere el, samt fremlagt misvisende regnskaber til generalforsamlinger.

Jeg har anmeldt den illegale arbejdskraft til 3F som ikke gjorde videre, og har anmeldt den uautoriserede el-installatør samt vicevært til Sikkerhedsstyrelsen, men ville høre hvad jeg gør i forbindelse med det fremlagte regnskab, som ikke stemmer hverken i ordlyd eller på posterne.

Mvh Ditte Karina Nielsen

skriv et svar
Ditte Karina Nielsen - 3 år siden

  Hej Ditte,
  Mange tak for din henvendelse.
  Vi har desværre ikke nogle rådgivere eller jurister herinde, der kan hjælpe med din henvendelse. Jeg vil anbefale, at I tager kontakt til jeres administrator eller en boligadvokat for at få hjælp til, hvordan I får rettet op på problemstillingen.

  Bedste hilsner
  Maria – Ejerportal.dk

  Maria Carlsen - 3 år siden

Kære ejerportal

Jeg er nysgerrig på om et erhvervslokale lokaliseret i kælderen – og som døjer med fugtproblemer – kan betyde at i så fald der skal installeres ventilation at dette påhviler ejerforeningens ansvar?

Erhvervslokalet har naturligvis en ejer men jeg forstår ikke helt hvis ejerforeningen skal stå på det økonomiske aspekt såfremt der installeres ventilation?

Kan I hjælpe?

Mvh

Thomas

skriv et svar
Thomas - 3 år siden

  Hej Thomas

  Tak for din kommentar. Jeg vil anbefale, at du ser nærmere ind i den boligkontrakt, der er udarbejdet mellem ejerforeningen og erhvervsudlejeren. Her bør vedligeholdelsesansvaret være defineret nærmere. Skyldes fugten eksempelvis manglende isolering i etageadskillelsen eller fejl i fundamentet, så vil det være almindeligt, at ejerforeningen skal udbedre dette. Det kan naturligvis variere fra forening til forening.

  Jeg vil anbefale, at du kontakter en boligadvokat, hvis du ønsker juridisk rådgivning. Har foreningen en administrator tilknyttet, så kan du med fordel også rette henvendelse her.

  Bedste hilsner
  /Nynne – Ejerportal.dk

  Nynne Groth - 3 år siden

Vores ejerforening, skal ha’ nyt tag m.v.
Bestyrelsen, har glemt at forhøje beløbet til opsparing. Kan det gøres med tilbage virkning for et 1/2 år?

skriv et svar
Lis bellers - 2 år siden

  Hej Lis

  Da dit spørgsmål kræver en juridisk vurdering vil jeg anbefale, at du kontakter en administrator eller boligadvokat. De vil kunne give dig et retvisende svar på dit spørgsmål.

  De bedste hilsner
  /Nynne – Ejerportal.dk

  Nynne Groth - 2 år siden

Hej – jeg bor i nybygget ejerlejlighed og en stor rude er revnet på tværs. Ejerforeningen har (havde) ingen glasforsikring. Er det bare ærgerligt og jeg må til egne lommer (dkk 40.000) eller har ejerforeningens bestyrelse et ansvar for manglende glasforsikring?

skriv et svar
Louise Schultz - 2 år siden

  Hej Louise,

  Tak fordi du læser vores artikel og stiller spørgsmål til dem. Som udgangspunkt skal du kigge i dine vedtægter, her vil det fremgå, om du selv er ansvarlig for vedligeholdelse af dine vinduer.

  Jeg håber, at du kan bruge mit svar.

  Med venlig hilsen

  Ida – Andelsportal.dk

  Ida Landt - 2 år siden

  Nej jeg ikke selv ansvarlig for vedligeholdelse af mine vinduer (bortset fra vinduespudsning) – er det så noget der falder ind under bestyrelsesansvar, at der er en forsikring for ruderne? mvh Louise

  Louise Schultz - 2 år siden

  Hej Louise,

  Du skriver, at du ikke selv er ansvarlig for ruderne, og jeg går ud fra, at der ikke står noget om det i dine vedtægter. I så fald ville jeg gå ud fra, at du selv er ansvarlig for vedligeholdelsen af dine ruder. Har du kigget i dine egne forsikringer? Måske har du en glas forsikring her.

  Jeg håber, at du kan bruge mit svar.

  Alternativt kan du overveje at stille et forslag om glasforsikring til jeres næste generalforsamling. Det hjælper naturligvis ikke dig nu, men måske andre beboerne kunne få gavn af den og dig selv ud i fremtiden.

  Med venlig hilsen

  Ida – Ejerportal.dk

  Ida Landt - 2 år siden

Må en ejerforeningsbestyrelse træffe beslutning om altaner uden hjemmel fra generalforsamlingen og yderligere give ejerne 14 dage til at træffe beslutning om man vil have altan type efter bestyrelsens valg.
Ydermere mister vores stuelejlighed værdi pga. lystab.
Vi bliver tilbudt trappe ned i gården – som vi selv skal betale.
Kan vi bede altan eller altanlignende areal i gården, som kompensation for lystabet.
Det står i sidste års referat fra generalforsamlingen at beslutningen skal tages i fællesskab. Der blev gjort indsigelse fra os sidste år pga. lystab.
I dette års referat står blot at bestyrelsen fortsat drøfter altaner.
I mailen hvor vi af kræves beslutning om altan, står at der til generalforsamlingen var positiv stemning for altaner. Det står der ikke i referatet fra generalforsamlingen. Er det manipulation?
Med venlig hilsen
Mette Trolle

skriv et svar
Mette Trolle - 1 år siden

  Hej Mette

  Tak for din kommentar. Hvad jeg kan finde frem af information, så er altaner fællesejendom. Skal ejerforeningen have opført nye altaner er det ifølge retspraksis en ”væsentlig forandring af fælles bestanddele”. Det betyder, at det skal vedtages på en generalforsamlingen med kvalificeret flertal, jf. normalvedtægtens § 2, stk. 4. Hvis altanerne giver anledning til væsentlige gener for visse ejere pga. indblik, skyggevirkning eller lignende, skal disse ejere tilmeld give samtykke.

  Du bør derfor tage en dialog med bestyrelsen og eventuelt administrator om, at denne praksis ikke er sket korrekt.

  Held og lykke med din sag.
  De bedste hilsner
  /Nynne – Ejerportal.dk

  Nynne Groth - 1 år siden

Hi
Jeg er ejer af en lejlighed.
Er der noget, de ejerforeningens bestyrelse kan gøre for støjende naboer? Det er ikke fester eller natlyde, men fra ca. 5.30 om morgenen til omkring 22 trækker de møbler og smækker ting højt på gulvet (hopper osv.).
Så meget, at det får mine skærme til at vibrere.
Jeg har allerede talt med dem og sendt dem en note.
Kan jeg gøre noget andet?

skriv et svar
Eleonora Zamburlini - 12 måneder siden

  Hej Eleonora

  Tak for din kommentar. I ældre etagebyggerier er det ofte et problem med støj, desværre. Helt konkret kan du tage en snak med bestyrelsen om støjgenerne og spørge til om etageadskillelser er isolerede og dermed også mere lydisolerende. Måske I også kan have denne snak på næste generalforsamling.

  Jeg vil også klart anbefale dig at gå i dialog med din nabo. Måske invitere personerne ind hos dig, så de kan høre støjniveauet med egne øre. Center for Konfliktløsning i København tilbyder også gratis og anonym rådgivning til både bestyrelser og beboere. Mere information kan findes her: https://konfliktloesning.dk/

  Det lyder til, at dine naboer overholder husordenen, så jeg håber, at I kan finde en god løsning for jer alle.

  De bedste hilsner
  /Nynne – Ejerportal.dk

  Nynne Groth - 12 måneder siden

Jeg sidder i Bestyrelsen i en ejerforening og vi har opdaget at vi har betalt for meget i El-afgift, da administrator/ejer ikke har opsat elmålere i erhversdelen af vores ejendomme. Hvor mange år tilbage kan vi kræve erstatning – det har stået på i mindst 10 år. Er der forældelsesfrist

skriv et svar
Liselotte - 7 måneder siden

  Hej Liselotte

  Tak for din kommentar – og sikke en ærgerlig merafgift. Vi har desværre ikke juridiske rådgivere siddende herinde, så jeg vil anbefale dig at gå i dialog med administrationsselskabet eller kontakte en boligadvokat.

  De bedste hilsner
  /Nynne – Ejerportal.dk

  Nynne Groth - 7 måneder siden

Jeg har købt lejlighed med tilhørende garage. Jeg blev ikke oplyst før køb, at foreningen havde beslutte at de ikke vil udvendig vedligeholdelse, trods det står i vedtægterne og trods jeg betaler ind til fællesudgifter for garagen hver mdr. Jeg ved man kan aftale noget sådan, men skal det ikke oplyses ved køb, når det er besluttet, og har været i mange år?
Når man beslutter noget sådan skal jeg så betale til fælles udgifter?
Det syntes jeg er rent tyveri, betale uden at få noget.
Der er hverken el-varme-vand- ingen ting i garagen.
Det er jo en ekstra udgift for mig, at holde udvendig vedligeholdelse.

Venligst
Lis Bellers

skriv et svar
Lis Bellers - 4 måneder siden

  Hej Lis

  Tak for din kommentar. Vi har desværre ingen juridiske rådgivere siddende herinde – og da dit spørgsmål kræver en faglig vurdering vil jeg anbefale, at du kontakter foreningens administrator eller en boligadvokat. Beslutninger om ændringer i vedtægterne – som i dit tilfælde – kræver altid et flertal på en generalforsamling. På vores søsterportal har vi skrevet mere om dette: https://www.andelsportal.dk/guides/vedtaegtsaendringer/

  De bedste hilsner
  /Nynne – Ejerportal.dk

  Nynne Groth - 4 måneder siden

Jeg er i en ejerforening, hvor bestyrelsen i indbydelse til generalforsamling nævner medlemmer uden samtykke eller relevans for driften. Men af direkte personlige årsager. Information om medlemmerne som gør de ikke har en chance for at blive valgt ind i bestyrelsen til generalforsamlingen.

Er det overhovedet lovligt at en bestyrelse manipulere og udstiller sine medlemmer til offentlig skue?

Mvh.
Mikkel

skriv et svar
Mikkel Nielsen - 1 uge siden

  Hej Mikkel

  Tak for din kommentar. Bestyrelsen, skal som alle andre, overholde de regler der er gældende for GDPR. På vores søsterportal Andelsportal.dk har vi skrevet mere om dette: https://www.andelsportal.dk/nyheder/persondata-og-gdpr/

  Vi har desværre ingen juridiske rådgivere siddende herinde, så du kan med fordel kontakte en administrator, hvis du søger rådgivning.

  De bedste hilsner
  /Nynne – Ejerportal.dk

  Nynne Groth - 1 uge siden
Skriv en kommentar