AdminsitratorBestyrelse

Bestyrelsen i en ejerboligforening

Hvad laver en bestyrelse, hvem bestemmer, og hvilke regler gælder? Find svar på det og meget mere her, når vi sætter spot på en bestyrelses arbejde.

De fleste foreninger har den – en bestyrelse.  Den vælges på foreningens generalforsamling ved simpelt flertal efter fordelingstal. Men hvordan forholder det sig egentlig med bestyrelsens arbejdsopgaver, ansvar og rolle i forhold til administrator?

Hvad laver bestyrelsen?

Bestyrelsen sørger for, at der tages hånd om ejendommens fælles opgaver og anliggender; herunder eksempelvis betaling af fællesudgifter, tegning af forsikringer, vedligeholdelse, rengøring og varetagelse af eventuelt nødvendige forbedringer og fornyelser.

Er der ansat en ejendomsadministrator, er bestyrelsens opgave at kontrollere det arbejde og de dokumenter, administrator laver for foreningen.

Samtidigt skal bestyrelsens skal følge generalforsamlingens beslutninger, indkalde til generalforsamling, føre protokol, sørge for opretholdelse af god orden og forvalte fællesformuen på forsvarlig vis.

Kan bestyrelsen bestemme alt?

Bestyrelsen har ikke såkaldt ”eksklusiv kompetence”. Konkret betyder det, at ethvert medlem, som en given bestyrelsesafgørelse vedrører, kan føre afgørelsen videre til en afgørelse på generalforsamlingen, hvis vedkommende ønsker det.

Hvem kan indgå i bestyrelsen:

Foreningens medlemmer eller ægtefæller og nære slægtninge til medlemmer kan indgå i bestyrelsen – man skal bare være myndig.

Det er ikke en betingelse, at man bor i eller arbejder fra ejendommen for at blive betragtet som ”medlem” af foreningen.

Hvis en ejer er en ”juridisk person”, kan vedkommende vælge en anden til at indgå i bestyrelsen – denne skal dog også have et flertal bag sig.

Hvor stor er en bestyrelse typisk?

Bestyrelsen består af fire medlemmer foruden formanden – denne vælges særskilt.

I mindre ejendomme kan fire bestyrelsesmedlemmer være for mange, og her kan der laves særlige regler. Faktisk er det også muligt helt at undlade en bestyrelse, ligesom ”urimelige vedtægter” kan ignoreres efter omstændighederne i den enkelte ejendom.

Samtidigt vælges der to suppleanter – disse hentes ind i bestyrelsen, når et bestyrelsesmedlem stopper eller har længerevarende fravær; altså ikke ved fravær på et enkelt møde. Suppleanterne er ikke valgt for et specifikt bestyrelsesmedlem.

Valg af medlemmer

Formanden afgår hvert andet år, og halvdelen af de øvrige medlemmer afgår hvert år. Dog kan formand og medlemmer godt genvælges.

Går formanden af før tid, kan bestyrelsen vælge en ny formand og næstformand – på den måde behøver bestyrelsen ikke indkalde til ekstraordinær generalforsamling med mindre det udtrykkeligt er bestemt i en særvedtægt.

Ejendommen kan desuden aftale, at visse bestyrelsesmedlemmer ikke skal vælges af generalforsamlingen men udpeges på en anden måde.

Hvordan afsættes bestyrelsen?

Selvom bestyrelsen er valgt af generalforsamlingen kan generalforsamlingen til enhver tid afsætte et medlem eller en hel bestyrelse ved en beslutning med simpelt flertal. Dette kan lade sig gøre, uanset om bestyrelsesmedlemmet eller hele bestyrelsen er på valg, og uanset om pligter er forsømt eller ej.

Et bestyrelsesmedlem kan altid vælge at stoppe i bestyrelsen.

Administrator – ansættelse og afskedigelse

Bestyrelsen kan ansætte en administrator, der således får beføjelser til at betale foreningens udgifter, udregne bidragenes primære størrelse, føre regnskab, lægge budget og styre foreningens økonomi m.v.

Administrator er dog altid underlagt bestyrelsens instruktioner og kontrol, ligesom især vedligeholdelses- og reparationsarbejde skal godkendes og kontrolleres af bestyrelsen.
Det er i første omgang bestyrelsen, der beslutter, om der skal ansættes en administrator – det udelukker dog ikke, at generalforsamlingen også kan beslutte det, ligesom generalforsamlingen kan fyre den administrator, bestyrelsen har valgt.

Hvad må og skal bestyrelsen?

Tilsidesættelse af bestyrelsens pligter kan være erstatningspådragende. Det er bestyrelsens ansvar at sørge for vedligeholdelse og fornyelse i det omfang, det er nødvendigt.
Drejer det sig om fornyelse og forbedringer ud over almindelig løbende ejendomsadministration, skal generalforsamlingen træffe beslutningen. Skal fyret skiftes, trappeopgangen males eller andet repareres eller skiftes, kan bestyrelsen altså ikke beslutte det på egen hånd.

Tegningsregel – hvad betyder det?

Normalvedtægtens tegningsregel forpligter ejerforeningen ved underskrift af formanden eller næstformanden sammen med et andet medlem af bestyrelsen.

§11 kan fraviges ved en såkaldt ”særvedtægt”. Dette kræver, at revisoren er uafhængig og altså ikke har slægtskab eller andre bånd til bestyrelsesmedlemmer, administrator samt personer, der på anden måde har nær forbindelse med disse. Et menigt medlem af ejerforeningen kan derimod godt være revisor.

Revision af regnskab – hvem og hvordan?

Foreningen skal have en revisor til at undersøge, om forretningsgangen er, som den skal være.

En revisor vælges for ét år ad gangen og kan vælges igen. Revisoren skal være statsautoriseret, hvis mindst 25 % af foreningens medlemmer kræver det (ud fra antal eller fordelingstal).

Revisoren har adgang til alle regnskaber og beholdninger, ligesom han kan bede om enhver oplysning, som han har brug for at udføre sit arbejde.

Revisoren skal lave en revisionsprotokol til bestyrelsen, hvor han angiver, om han finder forretningsgangen betryggende. Enhver ny indførsel i revisionsprotokollen skal fremlægges på næste bestyrelsesmøde, og de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer skal med underskrift bekræfte, at de har gjort sig bekendt med indførslen.

Ovenstående er baseret på Normalvedtægten samt Aftaleloven.
Om forfatteren: Ejerportal.dk har siden år 2003 formidlet nyheder, informationer og services til landets ejerboligforeninger. Forskellige forfattere har løbende skrevet artikler og bidraget med viden til Ejerportal.dk’s arkiv af nyheder, guides og indlæg.
Kommentarer

Formanden for vor beboerforening hævder, ikke at have noget ansvar for de øvrige medlemmer af bestyrelsen,.
Disse medlemmer har hverken selv overholdt vedtægter eller husorden. Kan man gøre noget ved dette?

Venligst
Gitte Bjørnbak

skriv et svar
gitte bjørnbak - 5 år siden

Tak for en ganske oplysende artikel.
Jeg har et generelt spørgsmål: Kan ejendomsadministrator være medlem af ejerforeningen?
Kan ejendomsadministrator være indgået i ægteskab med et bestyrelsesmedlem i ejerforeningen. Giver dette habilitetsproblem?
Kan et medlem af ejerforeningen handle og iværksætte initiativer på egen hånd.

Jeg vil være (dybt) taknemmelig for et svar, der er til brug for eget brug.

skriv et svar
jens villumsen - 5 år siden

Hej
Jeg bor i et rækkehus (ejer) hvor vi har et bestyrelsesmedlem som nu har forhalet en ganske simpel afstemning som vi skal afholde om vi skal have gravet fiberledning ned så de 3 ud af 11 huser der ønsker det kan få det. Han er ikke en af disse tre og kan mistænke at det kan være derfor. Der er nu gået over 4 uger siden bestyrelsen fik materialet som kunne sendes ud så vejen kan stemme men han bliver ved med at sige at reglerne omkring det er at der skal gå minimum 2 uge hver gang han beder om mere uddybende materiale. Nedgravningen af fiberen kommer til at ske på et sted der stort set ikke påvirker nogen. Finders der virkelig regler for en bestyrelse der berettiger dem til denne form for bestemmelse. Mvh Kira

skriv et svar
Kira Skjoldager - 5 år siden

Jeg har nu haft et vandtryks problem i min ejerlejlighed i over 4 år og bestyrelsen har ikke sørget for en permanent løsning. Hvad har jeg af muligheder? Kan jeg anlægge sag mod bestyrelsens medlemmer eller ejerforeningen? Få en kompensation ?

skriv et svar
Rikke - 5 år siden

Er det muligt at betale sig fra bestyrelsesarbejde til en ekstern? Eller blot driften, så bestyrelsen kun skal tage beslutningerne og ikke lave arbejdet?

skriv et svar
Mette - 5 år siden

  Hej Mette,

  Tak for din henvendelse. Foreningen kan vælge at betale sig fra en lang række opgaver, så arbejdsbyrden bliver minimeret for bestyrelsesmedlemmerne. Bestyrelsen kan vælge at ansætte en administrator, der får beføjelser til at betale foreningens udgifter, udregne bidragenes primære størrelse, føre regnskab, lægge budget og styre foreningens økonomi m.v.
  I vil dermed i høj grad kunne få en ekstern til at stå for det daglige administrationsarbejde.

  I kan indhente tilbud fra ejendomsadministratorer på Ejerportal.dk via denne formular:
  https://www.ejerportal.dk/indsendopgave/

  Håber at det var til en hjælp.

  Med venlig hilsen
  /Nynne – Ejerportal.dk

  Nynne Groth - 5 år siden

Hej

I den ejendom jeg bor har vi fordelingstal .
Alt er gået efter dem indtil nu.
Vi skal ha stemt om vi vil ha nye altaner eller renovere de gamle.
Bestyrelsen har haft møde og vedtaget at det ikke skal gå efter fordelingstal .
Viceværten og dem der ejer garagerne er en del at bestyrelsen og de har de højeste fordelingstal. da garagerne ikke har behov for altan og viceværten er træt af at betale en stor andel så stemte de jo for IKKE at bruge fordelingstal er det lovligt ?

skriv et svar
Monica strømberg - 4 år siden

  Hej Monica,

  Tak for spørgsmålet. Eftersom I har benyttet fordelingstal, når der skulle tages beslutninger førhen, må der ligge noget til grunde for, at det er blevet ændret. Det fremgår højst sandsynligt i referatet af bestyrelsesmødet, som skal være tilgængeligt for enhver beboer.

  Med det sagt, så er det lovligt for bestyrelsen at stemme mod brugen fordelingstallene i dette henseende. Hvis dem der sidder i bestyrelsen, ikke har personlig interesse for at erhverve sig nye altaner, så er de i deres gode ret til at stemme nej til det. En af fordelene ved at sidde i bestyrelsen er netop at kunne præge og være involveret i beslutningstagen i foreningen.

  Selvom, det er ærgerligt og irriterende for jer, som godt kunne tænke jer brug af fordelingstal-metoden, er der desværre ikke noget at stille op, udover at foreslå det som et emne til næste generalforsamling.

  Rigtig god pinse.

  /Stefan – Ejerportal.dk

  Stefan S. Grods - 4 år siden

Hej 🙂

Jeg er ny ejer af en ejerlejlighed og vil høre følgende.
Grunden er at jeg gerne ville bruge lejligheden selv, men gerne ville have mulighed for at leje den ud i perioder når jeg ikke selv er hjemme .. ( hvilket jeg mener 500 kr. i gebyr måske ikke er rimeligt, da der jo ikke er administration med i det 🙂
Det er jo en ejerlejlighed, og dermed bestemmer man vel selv …eller gør man 🙂

– kan en ejerforening vedtage om man må leje sin lejlighed ud Airbnb
– kan en ejerforening vedtage at de skal godkende hvem man lejer sin lejlighed ud til
– kan en ejerforening vedtage et gebyr på 500 kr. ved indflytning og udflytning, uanset
adresseskift eller ej ( det er fint nok ved adresseskift for mig)

Venlig Hilsen 🙂

skriv et svar
Brian Jensen - 4 år siden

  Hej Brian,
  Mange tak for din henvendelse.
  Ejere af en ejerlejlighed har som udgangspunkt ret til at udleje enkeltværelser og hele boligen som korttidsleje(Airbnb . Der kan dog være regler i ejerforeningens vedtægter, som forbyder fremleje. Tjek derfor altid din ejerforenings vedtægter for at finde ud af, hvad der er tilladt i jeres forening.
  /Maria – Ejerportal.dk

  Maria Carlsen - 4 år siden

Tak for et hurtigt svar 🙂

Der står ikke noget om at man ikke må fremleje, det er der flere der gør, evt for en sommer
-Har ejerforeningen lov til at kræve et gebyr på 500 ved hvert lejemål også korttids.
-Det står de skal godkende en ny lejer, det er vel kun ved indflytning, er der nogle regler om korttids leje som en pendler eller lignende

Mvh Brian

skriv et svar
Brian Jensen - 4 år siden

  Hej Brian,

  Hvis du stadig er i tvivl om, hvad reglerne for korttidsudlejning er i din ejerforening efter at have læst vedtægterne – vil jeg anbefale at du tager direkte fat i bestyrelsen eller administrationen. De kan specificere de konkrete regler for udlejning i din forening, som vi ikke er i stand til at afgøre herinde. De 500 kroner er muligvis en foranstaltning, som er sat for at minimere antallet af korttids-udlejninger i foreningen.

  Bedste hilsner
  /Nynne – Ejerportal.dk

  Nynne Groth - 4 år siden

Tak for mail 🙂

Det er sikkert rigtig med 500 kr. for at forhindre korttidsudlejning. men jeg tænker at nogle egenfortolker reglerne 🙂 eks hvis jeg har en pendler der kommer fast, så er der ueninghed om at der skal betales 500 kr. hver uge ….mens der står i vedtægterne at det er ved hver ind og udflytning, for administration, skilte, rep med maling af opgang ved flytning af møbler, så giver det andet jo ikke mening 🙂 og hvem må iøvrigt fortolke på reglerne
Er det rigtig at regler skal tinglyses for at være juridisk bindende

Foreningen siger også de skal godkende hver lejer jeg har 🙂
Dvs i grove træk, at de faktisk ville kunne forhindre at jeg lejer lejligheden ud til min datter 🙂

Vedr. Udlejning så er det vel husreglerne med ro / husdyr osv der tæller, de kan vel ikke skalte og valte, om evt jeg lejer ud til een på kontanthjælp ( det er jo det samme som at sige at alle kontanthjælps modtagere er subjekter ) Hvilket bestemt ikke på nogen måde er tilfældet 🙂
Det er jo racisme, jeg har sagt at jeg er glad for at jeg ikke er i bestyrelsen, og skulle skalte og valte med lejere ( jeg ønsker ikke selv at leje ud til een der ødelægger, ikke betaler, eller følger den normale husorden, hvem kan vurdere det bedre end ejeren selv) 🙂
det var en lang smøre herfra

Ha en god dag
Mvh

skriv et svar
Brian Jensen - 4 år siden

Bor i en ejerlejlighed, Der er 12 lejligheder. Vi har fjernvarme fra et værk, ligeledes vand.
vi har boet her i 11 år. der er én af ejerne, der har stået for varmeregnskab, herunder også vand meget pertentlig, vi har aldrig betalt for det.
Der er skiftet en enkelt måler undervejs, eller ikke noget problem.
Nu har bestyrelsen uden om vi andre bestemt at vi skal have alle bimålere udskiftet med fjernaflæsningsmålere, og et firma til at aflæse, og lave regnskab. det vil uden jeg helt ved det koste nok over 50.000 kr. som vi aldrig kommer til at tjene ind, vi kan ikke spare noget som helst, da vi jo skal betale efter hovedmåler. Vi kan ikke blive enige om ret meget i huset, da der er 3 ejere som ikke bor her, og 4 lejligheder til salg. Der er meget mere de heller ikke har spurgt om.
Må bestyrelsen selv gøre sådan uden at spørge vi andre.
Venligst Erik L.Knudsen

skriv et svar
Erik Lindhardt Knudsen - 4 år siden

  Hej Erik,

  Tak for din henvendelse. Da beslutningsafgørelsen også vedrører dig som ejer, kan du føre afgørelsen om fjernaflæsningsmålere videre til en afgørelse på generalforsamlingen, hvis du ønsker det. Her træffes beslutningen med almindeligt flertal, hvilket godt kan lyde som en udfordring i din forening. Men skal fyret eksempelvis skiftes, trappeopgangen males eller andet udskiftes, kan bestyrelsen altså ikke beslutte det på egen hånd, da bestyrelsen ikke har en såkaldt ”eksklusiv kompetence”.

  Bedste hilsner
  /Nynne – Ejerportal.dk

  Nynne Groth - 4 år siden

Hej
Jeg er med i en ejerforening, hvor vi har de normale vedtægter. Vi er nu kommet i den situation at vores bestyrelse har tegnet en fælles brand- og grundejer forsikring. Der er 63 rækkehuse på matriklen og ejerforeningen har eksisteret sider 1976. Der har hidtil ikke været en fælles forsikring og emnet blev bragt op for generalforsamlingen. Der blev stem på den ordinære general forsamling og det blev et nej. efterfølgende blev det bragt op igen ved en ekstraordinær generalforsamling hvor forslaget igen blev stem nej til. På referatet står der: forslaget faldt. nu har bestyrelsen til trods for afstemningen bestemt at vi skal have en fælles forsikring. Der er beboere i ejerforeningen der har boet der i 33 år, lykkeligt uden en fælles forsikring. Kan vores bestyrelse trumfe en sådan bestemmelse igennem til trods for afstemningerne og at man hidtil har haft sine egne forsikringer? Jeg selv får en meget billigere forsikring, men der er også en væsentlig forskel i mine selvrisikoer. (Jeg bliver stillet meget dårligt – den bliver meget dyrere). Jeg kan ikke forstå at man kan tilsidesætte en afstemning på generalforsamlingen og kører sit eget løb i bestyrelsen. Jeg har på vegne af mere end 1/4 beboere indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling? hvor lang tid må der gå fra kravet er sat til bestyrelsen/formanden indkalder?
Jeg håber I kan hjælpe mig med ovenstående frustrationer.

Med venlig hilsen
Connie Haarup

skriv et svar
Connie Haarup - 4 år siden

  Hej Connie. Tak for din henvendelse.
  Jeg kan godt forstå, at du undrer dig. Det gør vi også herinde. Som udgangspunkt afhænger bestyrelsens handlekraft af, hvad de er blevet bemyndiget til. I nogle foreninger har bestyrelsen eksempelvis lov til at omlægge lån, uden inddragelse af beboere fra foreningen. I jeres sag, virker det dog besynderligt, at bestyrelsen tager det op på generalforsamlingen hele to gange, hvis de alligevel havde bemyndigelse til at agere uden tilslutning ved generalforsamlingen.

  Hvis I har en administrator, så vil jeg anbefale, at I tager kontakt til dem og får den fornødne juridiske vejledning.

  Rigtig god dag!
  /Stefan – Ejerportal.dk

  Stefan Sander Grods - 4 år siden

Jeg har lavet et forældrekøb i en lille nyopstartet ejerforening, som består af 3 lejligheder, hvoraf jeg ejer 1 bolig og en anden ejer 2 boliger, som vedkommende udlejer. Nu har denne ejer meddelt mig, at han bestemmer alt i ejerforeningen, da han har 2/3 af fordelingstallet. Han har bl.a besluttet, at lejerne af de 3 lejligheder skal betale 500,- hvis de overtræder den Husorden som han også selv har lavet. Han har ligeledes meddelt mig, at han vil lave div. forbedringer i ejendommen og derfor vil fællesudgifterne komme til at stige. Det virker som om han forsøger at drive mig til at sælge lejligheden, så han kan købe den, hvilket jeg ved han har et ønske om.
Kan han bestemme alt i ejerforeningen? Er bøder lovligt? Kan jeg stille nogle modkrav, eks vis at forbedringer/vedligehold i ejendommen kun skal udføres af håndværker, ikke af ham?

skriv et svar
Mette Rasmussen - 4 år siden

  Hej Mette,

  Tak for din henvendelse. Som udgangspunkt afhænger den anden ejers handlekraft af, hvad der står i vedtægterne. Jeg vil derfor anbefale at du læser vedtægterne igennem. Hvis der i vedtægterne står at du skal betale 500 kroner, hvis du overtræder husordenen er dette gældende. Hvis der fortsat er konflikt kan du prøve at høre en boligadvokat, hvad man gør i sådan en sag.

  Jeg håber du finder en god løsning.
  Bedste hilsner
  /Nynne – Ejerportal.dk

  Nynne Groth - 4 år siden

Dette spørgsmål haster. Vi er en lille E/F med 8 boliger, fredet, siden 1978, vi har i 11 år haft en tilfredstillende forsikring, gr. en dyr rørskade er vor forsikring steget, fra 20.000 til 29.000 , dels fordi alle forsikringer er steget generelt gr. klimaet, og dels som sagt fordi vi har haft flere større skader. Nu ønsker vor formand en anden forsikring og billigere, jeg er imod, flere med mig, Han har blot informeret herom, da jeg gjorde indsigelse, lød svaret at det kan bestyrelsen godt, uden accept. Er det rigtigt ? SU haster.

skriv et svar
Helle Walther - 4 år siden

  Hej Helle,

  Tak for din henvendelse. Vi får flere henvendelser fra boligforeninger, der oplever problemer med dyre rørforsikringer. Som det fremgår af guiden, har bestyrelsen ikke ”eksklusiv kompetence”, hvilket betyder, at ethvert medlem (dig), som en given bestyrelsesafgørelse vedrører, kan føre afgørelsen videre til en afgørelse på generalforsamlingen. Så hvis du ønsker det kan du gå videre med det.

  Angående rørforsikringerne, så er det en god idé at gøre sig grundige tanker om, hvilken forsikringspolice I vælger. Flere forsikringsselskaber dækker nemlig ikke ældre rør, og I skal derfor vide, hvor gamle foreningens rør er, førend i forsikre dem. Mange rør er nemlig ældre end, hvad policen egentligt dækker. Hvis jeres forening, i iver for at spare på policen, mindsker dækningen, kan I risikere at nedjustere til en kategori, som faktisk ikke dækker. I nogle forsikringspolicer kan det stå helt nede i punkt 40, at de ikke dækker rør over x antal år. Gennemlæs derfor kravene og afskrivningstabellerne grundigt inden i forsikrer jer.

  Bedste hilsner
  /Nynne – Ejerportal.dk

  Nynne Groth - 4 år siden

Hej
Mange tak for svaret jeg sidst stillede. Vi er nu i en situation, hvor hele bestyrelsen valgte at trække sig. Til den ordinære generalforsamling blev der en ophedet debat efter formandens beretning og den blev ikke godkendt. Vi står nu nogle beboere tilbage med et udvalg der har til job at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling for at få nedsat/vælge en sy bestyrelse. Kan der på indkaldelsen/dagsordenen kun være et punkt: Valg af ny bestyrelse eller kan medlemmerne stille forslag udover?

Hvad gør man hvis der ikke er nogle kandidater der vil stille op?

En ejerforening kan vel ikke være uden bestyrelse? er der nogle offentlige instanser der “overtager”+ eller hvordan bærer man sig så an?

Med venlig hilsen
Connie Haarup

skriv et svar
Connie Haarup - 4 år siden

Vi er en lille ejerforening på 10 lejligheder. Formanden ejer de 5. Administrator er 33%ejet af formanden. Er det lovligt at administrator er formanden?
Kan formanden alene beslutte og hyre en advokat til besvarelse af spørgsmål fra en af ejerne, og påføre ejerforeningen udgiften til advokaten?

Tak for svar
Med venlig hilsen
Charlotte Frederiksen

skriv et svar
Charlotte Frederiksen - 3 år siden

  Hej Charlotte

  Tak for din henvendelse. Bestyrelsen administrer ejerforeningen på ejernes vegne. Det betyder, at ethvert medlem, som en given bestyrelsesafgørelse vedrører, kan føre afgørelsen videre til en afgørelse på generalforsamlingen, hvis vedkommende ønsker det. Dette har du derfor mulighed for.

  Bestyrelsen har dog en betydelig ret til at skønne om dens handlinger og beslutninger er til gavn for ejerforeningen, men formanden må ikke uden generalforsamlingens godkendelse træffe beslutninger af væsentlig betydning for ejerne og ejerforeningen.

  Jeg vil derfor anbefale, at du tager dialogen med formanden og/eller andre beboere, hvis du ønsker at rejse spørgsmålet om juridisk rådgivning til en kommende generalforsamling.

  Bedste hilsner
  /Nynne – Ejerportal.dk

  Nynne Groth - 3 år siden

Hej.
Vi er en lille ejerforening med 11 lejligheder.. vores vedtægter er at alt udvendigt skal ejerforening dække og indvendigt skal ejer selv dække.
Det er en gammel ejendom og mange uisoleret rør. For et år siden fik vi sprøjte granulat ind i murene undtaget halvdelen af min lejlighed som jeg Pluselig selv skal dække. Har fået renoveret min lejlighed pga voldsom skimmelsvamp og havde formand nede pga vi fandt mange uisoleret rør..Hans svar på dette var at det skulle vi selv dække.. nu er det så at han vil i sin lejlighed hæve loft til kip og have 50.000 pga uisolerede rør,og har inddraget loftrum som jeg mener er fælles areal til dette. Har kontaktet bestyrelse som består af ham og hans kone og to andre..så nu er jeg lagt på is her hvor jeg bor..har yder mere indhentet tilbud da min ydermur og sokkel er i dårlig stand og skal laves inden vinter men svaret var at det skal jeg ikke regne med. Hvad gør jeg her.

skriv et svar
Dorthe christiansen - 3 år siden

  Hej Dorthe

  Tak for din henvendelse. Det lyder til at være en ærgerlig situation. Jeg vil anbefale, at du kontakter en administrator eller boligadvokat, da de vil kunne guide dig i forhold til, hvordan du juridisk er stillet i sådan en situation.

  Bedste hilsner
  /Nynne – Ejerportal.dk

  Nynne Groth - 3 år siden

Hej
Vor ejerforening er i den situation at formanden trækker sig.
Der er ingen af de andre i bestyrelsen, der har mulighed for at overtage formandsposten.
Kan den siddende bestyrelse (inkl. suppleant) i fællesskab varetage formandsposten og vil det i givet fald kunne ske uden ekstraordinær generalforsamling og vedtægtsændringer.
Der må være fortilfælde, hvor en forening ikke har kunne finde en der vil påtage sig formandshvervet.
Har du et godt forslag.

skriv et svar
Kurt Leig Bengtsson - 3 år siden

  Hej Kurt,
  Tak for din henvendelse.
  Vi har hørt om andre foreninger, der står med lignende udfordringer. Flere har valgt at løse problemstillingen ved at, der er en på papiret, som har formandsposten, men aftalen i foreningen og bestyrelsen er, at opgaver fordeles ligeligt ud på alle medlemmer i bestyrelsen.
  /Maria – Ejerportal.dk

  Maria Carlsen - 3 år siden

Har man som ejer krav på at kunne kontakte bestyrelsen eller evt. blot formanden skriftligt?
Min formand vil kun kontaktes pr telefon eller ansigt til ansigt, men jeg vil gerne have tingene på skrift i tilfælde af uenigheder. Det er bestemt heller ikke altid han tager telefonen og det er sjældent der bliver svaret når man lægger en besked.

Jeg har forsøgt at finde lovtekst om emnet eller lignende men har ikke haft held med det.

skriv et svar
Christoffer Grubb - 3 år siden

  Hej Christoffer.

  Tak for din henvendelse.
  Jeg har desværre ikke hørt om, at der skal være mulighed for at kontakte formanden skriftligt. I nogle foreninger er den eneste mulige kommunikationsform at banke på døren. Jeg vil foreslå, at du eventuelt selv skriver ned, hvad I aftaler og beder formanden om at godkende det skriftlige, hvis du er nervøs for, at der er nogle informationer, der kan gå tabt.

  /Maria – Ejerportal.dk

  Maria Carlsen - 3 år siden

Hej

I vores ejerforening har vi et bestyrelsesmedlem og en suppleant, der har solgt deres lejlighed. Kan de to personer fortsætte med at deltage på bestyrelsesmøder, når de har solgt? Det jeg kan være bange for, er at de kan “ødelægge” noget for os andre. Da de er på vej ud, mener jeg ikke, at de bør være med til at beslutte, hvor “skabet” skal stå.

I et gammelt indlæg skriver I, at et referater fra bestyrelsesmøder, skal være tilgængelige for enhver beboer. Hvad gør man, når det ikke er tilfældet?

Ser frem til jeres svar.

skriv et svar
Susanne - 3 år siden

  Hej Susanne

  Tak for din henvendelse. I bekendtgørelse om normalvedtægter for ejerforeninger står følgende: “Valgbare som formand, medlemmer af bestyrelsen og som suppleanter er kun ejerforeningens medlemmer, disses ægtefæller/samlevere og myndige husstandsmedlemmer.” (§ 8 stk. 1).

  Det kan som udgangspunkt tolkes som, at man ikke kan fortsætte som bestyrelsesmedlem eller suppleant, hvis ikke man bor i ejerforeningen. Dog kan betegnelsen “myndigt medlem” tolkes på flere måder, og nogle foreninger har nedskrevet i vedtægterne, at det ikke er en betingelse, at man bor i ejendommen for at blive betragtet som ”medlem” af foreningen. Jeg vil derfor anbefale, at du kigger nærmere ind i vedtægterne i din ejerforening.

  Du altid dele din bekymring med andre medlemmer, da bestyrelsesmedlemmer godt kan afsættes af generalforsamlingen.

  Bedste hilsner
  /Nynne – Ejerportal.dk

  Nynne Groth - 3 år siden

Jeg har købt en lejlighed for 1 år siden og i ejerforeningen er der 4 lejligheder og de 3 andre lejligheder ejer er brødrepar, det er også en af den der er formand. Jeg har gentagende gange rykket for et regnskab og nu bliver mine mail ikke besvaret, samtidig skulle der have været indkaldt til generalforsamling som heller ikke er sket, så jeg har valgt ikke at betale flere penge til foreningen, må jeg tilbageholde dem? Og hvad kan jeg gøre for at få kendskab til regnskabet og hvad der bliver betalt til. Håber i kan hjælpe med et svar, er meget frustreret.

skriv et svar
Jacob madsen - 3 år siden

  Hej Jacob

  Tak for din henvendelse. Jeg kan godt forstå din frustration. I en ejerforening skal der ifølge normalvedtægterne vælges en revisor, som ikke må være medlem af bestyrelsen og ikke må vælges som kasserer (§ 13 stk.3). Jeg vil derfor anbefale, at du kontakter denne revisor direkte angående regnskabet.

  Normalvedtægterne finder du her: https://www.ejerportal.dk/guides/normalvedtaegt-for-en-ejerboligforening/#paragraf9

  Dertil vil jeg anbefale, at du kontakter en administrator eller boligadvokat med dit spørgsmål, da de vil kunne hjælpe dig videre i forhold til dine juridiske rettigheder.

  Bedste hilsner
  /Nynne – Ejerportal.dk

  Nynne Groth - 3 år siden

I foråret fik vores ejerforening, som består af 16 lejligheder, en ny bestyrelse, hvor bl.a. jeg trådte ind. En af ejerne havde tilkendegjort over for vores administrator, at han godt ville deltage i bestyrelsesarbejdet, men da vi skulle konstituere os på det første bestyrelsesmøde, sprang han fra, fordi han ikke blev formand.
Vi har i den nye bestyrelse, sat flere projekter i værk, da der over en årrække, ikke er gjort tiltag til at udbedre diverse fejl og mangler, og til foråret skal vi have renoveret vores 2 opgange, og har i den forbindelse, haft indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling, hvor vi havde afstemning om selve renoveringen og finasieringen heraf, og orienterede om de opgaver, der skulle laves nu og her.
Denne mand har lige siden det første bestyrelsesmøde, bombarderet os med mails, hvor han stiller spørgsmålstegn ved og forslag til alt hvad vi gør, og hvad han mener, vi bør gøre i bestyrelsen, og tror desuden, at han kan ændre noget på noget, der er vedtaget på generalforsamlingen. Meget af det han skriver, er enten nærmest sort snak, eller noget som ikke kan lade sig gøre i praksis, og vi føler, at han prøver på at chikanere os så meget, at vi smider håndklædet i ringen, og går af, så han kan komme til.
Det er så slemt, at vi i bestyrelsen har besluttet, at få 100% rådgivning på renoveringen, hvilket kommer til at koste ejerforeningen ekstra 10 – 12% af den samlede pris på opgaven, da vi er bange for, hvad han efterfølgende kan finde på, fordi det ikke lever op til hans forventninger.
Det jeg vil høre om er, om bestyrelsen er forpligtet til, at servicere og stå på pinde for enkelt ejer, og hvordan kan vi få stoppet ham.
Håber på et hurtigt svar

skriv et svar
Kate Calundann - 3 år siden

  Hej Kate

  Tak for din henvendelse. Som bestyrelse gør I et frivilligt stykke arbejde for jeres forening, og det betyder på ingen måde, at I skal servicere enkelte ejere. I er forpligtet til at varetage en god drift af ejerforeningen, men det indebærer ikke, at I skal stå på pinde for den enkelte.

  Jeg vil anbefale, at I fastsætter nogle klare regler for kontakten til bestyrelsen, så foreningens medlemmer ved, hvornår de kan forvente svar fra jer. Det kan eksempelvis være et autosvar med informationerne om, at “bestyrelsen behandler mails og henvendelser den sidste tirsdag i hver måneden, og derfor vil svar først følge herefter”. En afgrænset kontaktperiode ved jeg, at flere bestyrelser gør brug af.

  Dertil vil jeg anbefale, at I viderestiller alle ejerens spørgsmål direkte til rådgiverne. På den måde kan han tage dialogen direkte med fagpersonerne.

  Jeg håber, at det var til en hjælp.
  Bedste hilsner
  /Nynne – Ejerportal.dk

  Nynne Groth - 3 år siden

Tak for tidligere svar. Der skete det, at vor formand gik bag om ryggen på os andre og via en ny ejer, lod denne som ikke var flyttet ind, tegne en ny forsikring i andet selskab, selv om vi øvrige ejere var imod. Hun var ej heller bestyrelsesmedlem. Vi var yderst tilfreds med det gamle selskab. Årsagen skulle være en besparelse, men selvrisikoen er højere i den ny end gamle, så besparelsen er røget for længst via 3 skader i år. Og de dækker slet ikke på niveau med det tidligere.
Vi får ej heller referat fra bestyrelsesmøder.
Vi har haft nogle aftaler gennem alle årene, med at vi kontakter bestyrelsen, når vi ser noget er i stykker. Alt er kørt fint, fælles snak om tingene, god økonomi osv. osv. Faktisk lidt af en mønsterforening, men ikke mere. Vi betalte os til vedligehold, det er stoppet, der skal spares, vi skal lave det selv, men de der besluttede at lave det selv, viser sig aldrig i haven, og resten laves ikke, før det er absolut nødvendigt.
Men nu har den ny ejer fuldstændig vendt op og ned på alt, og formanden bakker hende op. Generalforsamlingen endte i skænderier, og når vi siger fra, får vi så grænseoverskridende svar, mails som , når andre læser dem, er rystede. Man kan ignorere, anmelde for injurier, men det synes håbløst. Alt twistes , fordrejes, der lyves osv. Manipuleres. Hvad i alverden gør jeg. Har selv været med i 8 år uden nogen problemer og overholdt alt, også med bestyrelsesprotokol, og informationer løbende til alle. Det er så surt. Vi er gået fra yderst velholdt og velfungerende, til noget modsat. Måske er boligadvokat eneste mulighed. De andre dukker nakken, for måske er det dem næste gang som rammes og chikaneres.

skriv et svar
Helle - 3 år siden

  Hej Helle

  Hvor er det ærgerligt at høre. Som du selv skriver det, så vil jeg anbefale, at du kontakter en administrator eller en boligadvokat. De vil kunne hjælpe dig med de juridiske rettigheder, og hvordan du kan takle situationen herfra. Jeg håber de kan hjælpe dig godt videre.

  Bedste hilsner
  /Nynne – Ejerportal.dk

  Nynne Groth - 3 år siden

Har lejet et lille rækkehus med tilladelse til hund, er meget påpasselig med de ik bare får lov at gø og ik får lov at være i haven alene, har ingen problemer med udlejer, men bestyrtelsen har set sig ond på mig og en nabo har hørt de vil have mig ud, kan de det når jeg ikke genere nogle mvh vivi

skriv et svar
Vivi søberg - 3 år siden

  Hej Vivi

  Tak for din henvendelse. Det lyder til at være en ærgerlige situation. Hvis du ifølge vedtægterne og din lejekontrakt gerne må holde husdyr, så er det disse regler, der er gældende. Der er strenge krav til dokumentation, hvis man skal ekskluderes fra sin bolig, men jeg vil anbefale, at du går i dialog med bestyrelsen, så du kan få ro i maven omkring din situation.

  Bedste hilsner
  /Nynne – Ejerportal.dk

  Nynne Groth - 3 år siden

Vores ejendom er fra 1977. De første 40 år, har det været alm. praksis, at større planlagte udskiftninger/forbedringer var til afstemning på generalforsamlingen. Et eksempel: Udskiftning af samtlige lodrette vandrør pga. tæring.
Imidlertid har en ny bestyrelse besluttet at udskifte samtlige vandrør i vores kælder med start 1/4 d.å., og vores generalforsamling finder sted 9/4 d.å.
Tilbud fra VVS firmaer er indhentet ultra 2018.
Når det er en planlagt udskiftning, mener jeg, det burde være en generalforsamlingsbeslutning!?

skriv et svar
Lene Munk-Petersen - 2 år siden

  Hej Lene

  Tak for din henvendelse. Som udgangspunkt er det bestyrelsen, der administrerer ejerforeningen på vegne af ejerne. Bestyrelsen har altså en betydelig ret til at træffe beslutninger, der skønnes at være til gavn for ejerforeningen. Bestyrelsen må dog ikke træffe beslutninger, der har en væsentlig betydning for ejerne og ejerforeningen uden om generalforsamling. Det kan helt nye vandrør argumenteres for at være.

  Tager bestyrelsen beslutninger, de ikke har mandat til, så vil jeg anbefale, at du påpeger dette. En administrator vil kunne komme med juridisk rådgivning, hvis du ønsker dette.

  Bedste hilsner
  /Nynne – Ejerportal.dk

  Nynne Groth - 2 år siden

Vores bestyrelse har i forbindelse med en facaderenovering brugt mellem 150.000 – 180.000 kr. på ekstraarbejde uden godkendelse fra foreningens ejere. Bestyrelsen nævnte på generalforsamlingen, at det var en god ide at få dette arbejde udført, da der jo var sat stillads op. På generalforsamlingen blev der spurgt ind til dette bl.a. med et spørgsmål om, hvor beløbsgrænsen ligger i forhold til at bestyrelsens ret til brug af foreningens penge uden godkendelse. Dette ønskede bestyrelsen ikke at svare på, men formanden gik til “modangreb” og spurgte i stedet ind til om dette spørgsmål skulle betragtes som et mistillid til bestyrelsen. Et andet medlem af bestyrelsen nævnte herefter, at bestyrelsen uformelt havde spurgt nogle udvalgte ejere om de syntes at dette ekstraarbejde ville være en god ide, hvilket de adspurgte i følge dette bestyrelsesmedlem havde svaret positivt på. Til info. svarer den ikke godkendte omkostning til ca. 8.000 kr. per ejer. Ligeledes kan vi ikke se af en særskilt post i regnskabet, hvilket honorar formanden får for sit arbejde, dette beløb er gemt under anden post. Bestyrelsen fik tilladelse til at honorere formanden, men foreningen har ikke fået at vide med hvor meget denne honoreres. Håber du kan hjælpe med ovenstående.

skriv et svar
Steen Petersen - 2 år siden

  Hej Steen

  Tak for din henvendelse. Da dit spørgsmål omhandler mistillid til bestyrelsen, så vil jeg anbefale, at du tager en dialog med andre beboere i forening, så I kan afgøre, hvorvidt I ønsker en ekstraordinær generalforsamling, hvor disse emner tages op. Det er flertallet i foreningen, der har beslutningskompetencen og derfor skal bestyrelsen naturligvis agere efter flertallets ønsker. Jeg vil anbefale, at du tager dialogen med en administrator, der vil kunne rådgive dig i forhold til om formanden har trådt forkert i forhold til jeres vedtægter.

  Bedste hilsner
  /Nynne – Ejerportal.dk

  Nynne Groth - 2 år siden

Hej. Må en bestyrelse i en ejerforening bruge løs af ejerforeningens penge uden det har været til afstemning ved generalforsamling? Må de fx. betale et bestyrelsesmedlem 25.000 kr. for hans arbejde i bestyrelsen?

skriv et svar
Kirsten - 2 år siden

  Hej Kirsten

  Tak for din kommentar. Bestyrelsen har ikke såkaldt ”eksklusiv kompetence”. Konkret betyder det, at ethvert medlem, som en given bestyrelsesafgørelse vedrører, kan føre afgørelsen videre til en afgørelse på generalforsamlingen, hvis vedkommende ønsker det. Se nærmere i vedtægterne om der står, at bestyrelsesmedlemmer kan få godtgørelse for deres arbejde.

  Kontakt eventuelt en administrator, hvis du ønsker juridisk vejledning.

  De bedste hilsner
  /Nynne – Ejerportal.dk

  Nynne Groth - 2 år siden

Hej..
Kort spørgsmål !
Kan en formand i en frivillig forening afsætte bestyrelsen, hvis de ikke er med til at fremme foreningen ?
Mvh

skriv et svar
Henrik Biilmann - 2 år siden

  Hej Henrik

  Almindeligvis vælges og afsættes bestyrelsesmedlemmer med et flertal på generalforsamlingen. Måske I har nedskrevet konkrete regler for denne procedure i jeres vedtægter?

  De bedste hilsner
  Nynne – Ejerportal.dk

  Nynne Groth - 2 år siden

Hej
I en ejerforening med en bestyrelse på 5 medlemmer og en administrator, kan administrator, så vælges ind i bestyrelsen samtidig, hvis flertallet stemmer for det på generalforsamlingen ?
Det skal lige siges at administrator er ejer i foreningen.
På forhånd tak.
Mvh
Rene

skriv et svar
Rene - 2 år siden

  Hej Rene,

  Tak for din henvendelse. Jeg har ikke et endeligt svar på dit spørgsmål, da det kommer an på, hvad der står i jeres vedtægter, og hvad generalforsamlingen bestemmer.

  Det væsentligste er, at man som bestyrelsesmedlem kan træffe beslutninger på habilitet – altså behandle en sag uvildigt. Særligt hvis, man har to kasketter på, som administratoren kommer til. Jeg tænker, at jeres administrator kan give et mere juridisk svar på opgaven.

  De bedste hilsner
  Nynne – Ejerportal.dk

  Nynne Groth - 2 år siden

Jeg bor i en lejebolig som har carport man bliver skrevet op til og betaler.
Har skrevet til boligselskabet da jeg har opdaget at bestyrelsen holder på en af disse pladser de ikke må. Hvem holder øje med at de overholder reglerne ? Har taget det op til et beboermøde uden resultat desværre. Jeg bliver sprunget over i køen.
Mvh Sanne

skriv et svar
Sanne Sørensen - 2 år siden

  Kære Sanne,

  Boligselskabet må vide, hvem der har hvilke pladser, og hvad nummer du er i køen. Da ejerportal er for ejerforeninger, og du skriver, at du bor i til leje, er det desværre ikke et emne, vi har en stor viden inden for.

  Med venlig hilsen

  Ida – Ejerportal.dk

  Ida Landt - 2 år siden

Jeg er suppleant i bestyrelsen, for en pæn stor ejerforening. Jeg er inviteret med til alle møder, så jeg kan forberede mig på, om jeg vil eller ikke vil overtage, når den dag kommer. 1 best. medlem er meget genstridig (direkte flabet og ubehagelig), i tale og omkring referater. Han har 2 mdr. til kommentar og indsigelse, men siger at han er i sin gode ret til at vente med kommentar til selve best.mødet. Og nægter så i øvrigt at underskrive referatet. Ved seneste ekstra ordinære generalforsamling vedr. etablering af flere p-pladser, havde bestyrelsen anbefalet at der blev stemt for forslaget. Han rejste sig op, og sagde at han ikke var enig i, at der skal etableres flere p-pladser. Han lagde ikke skjul på, at han modarbejdede bestyrelsens anbefaling. Så spørger jeg, om det er helt legalt. Jeg var af den overbevisning at man ikke modsiger den samlede bestyrelses anbefalinger ??

skriv et svar
Søs - 2 år siden

  Hej Søs

  Tak for din kommentar. Ud fra din beskrivelse kan jeg godt forstå, at du ønsker at ændre procedure i foreningen. Bestyrelsen har ikke såkaldt ”eksklusiv kompetence”. Konkret betyder det, at ethvert medlem, som en given bestyrelsesafgørelse vedrører, kan føre afgørelsen videre til en afgørelse på generalforsamlingen, hvis vedkommende ønsker det. Hvis du vil ændre praksis skal du derfor tage dialogen og ændringskravet op på en generalforsamling eller ekstraordinær generalforsamling.

  De bedste hilsner
  /Nynne – Ejerportal.dk

  Nynne Groth - 2 år siden

Hej Nynne, tak for dit svar – som desværre forvirrede mig lidt. Mit spørgsmål går ikke på om jeg kan ændre noget – jeg mente blot, at den samlet bestyrelse, på den ekstra ordinære gf anbefaler et ja, til etablering af flere p-pladser. Så rejser et best.medlem sig op, og ud af det blå fortæller generalforsamlingen at han går imod bestyrelses anbefalingen. Må han godt det ? Det kom totalt bag på bestyrelsen og mig…Kan man så stille et mistillidsvotum til ham ? Jeg ved godt at DET så skal på en GF også. Venlig hilsen Søs

skriv et svar
Søs - 2 år siden

  Hej Søs,

  Bestyrelsen behøver ikke at stå som en samlet instans. Det er derfor tilladt at mene noget andet end det som bestyrelsen mener, selvom man sidder i bestyrelsen. En andelsboligforening er bygget op på demokrati og flertalsafgørelser. Jeg håber, at mit svar kan hjælpe dig.

  Med venlig hilsen

  Ida – ejerportal.dk

  Ida Landt - 2 år siden

Hej igen,
Det er en ejerforening. Selvfølgelig kan vi have forskellige meninger. Men denne person har været med til at planlægge hvor der kan laves flere p-pladser, rejser sig op PÅ den ekstra ordinære generalforsamling, HVOR forslaget er lagt frem til afstemning, og sagde som flg.: “De andre i bestyrelsen ved ikke det her, men jeg stemmer imod forslaget”
Personligt troede jeg så, at når det var en samlet bestyrelse der anbefalede et JA, og at han så rejser sig og siger det her, som kom helt bag på bestyrelsen, at det ikke var legalt. Men det kan jeg forstå, at det er det.
Venlig hilsen
Søs

skriv et svar
Søs - 2 år siden

Jeg lejer en lejlighed i et ejerlejlighedskompleks da udlejeren ikke selv skal bo her. Jeg har nu fået afvide min lejekontrakt bliver opsagt hvis jeg får en 3 klage da bestyrelsen kan bestemme han ikke længere må udleje. Jeg har prøvet i 4-5 måneder nu at få et møde med bestyrelsen samt de 2 mennesker som har klaget, da den ene klage er “larm” intet tidspunkt eller noget information, og den anden klage er for at have overskredet min første vasketid. Jeg synes ikke det kan passe de 2 ting kan blive godtaget som klager når man ikke har givet mig en chance ved personling henvendelse, og heller ikke nogen information om hvad jeg har gjort. Så vidt jeg har forstået er det bestyrelsen der modtager klagerne og vel derfor dem jeg skal have fat i? men er rigtigt og i begge tilfælde, nu hvor de ikke vil hjælpe mig har jeg så andre muligheder end at flytte?

skriv et svar
Madelaine - 2 år siden

  Hej Madelaine

  Tak for din henvendelse. Jeg synes bestemt, at du skal gå i dialog med bestyrelsen for det lyder meget mystisk, at du får klager, som egentligt ikke er berettiget. Der er jo altid to sider af en klagesag. Derudover vil jeg kigge ned i foreningens vedtægter for at se, hvad der står nedskrevet omkring klager og håndteringen af dem. Så ved du, hvad proceduren for dem er. Jeg håber, at du ved at gå i dialog med bestyrelsen kan finde en god løsning. Ellers vil jeg anbefale at kontakte det administrationsselskab, som foreningen bruger, for juridisk vejledning.

  Held og lykke.
  Bedste hilsner
  Nynne – Ejerportal.dk

  Nynne Groth - 2 år siden

Hej.. Jeg bor i en ejerlejlighed i Køge hvor vi er 3 bygninger i en grundejerforening. I vedtægterne står der at der skal være 100% enighed om ændringer og arbejde som skal foretages. Vi har haft en sag hvor der har været uenighed og den ene part blev mildest talt sur over at alt ikke blev efter deres vilje. Nu er vi andre lidt bange for at han vil sige nej til alle forslag om forbedringer osv, så vi aldrig kan opretholde pæne fællesarealer. Han er udlejer og bor her ikke selv, så han vil ikke blive generet på samme måde som os andre hvis fælles arealerne ikke blev ordnet. Kan han sige nej til samtlige forslag for at vi bliver nødt til at give os og efterkomme hans ønsker?

Mvh. Niels

skriv et svar
Niels Eskelund - 2 år siden

  Hej Niels

  Tak for din kommentar. Jeg vil anbefale, at I med et flertal i foreningen får set nærmere på en vedtægtsændring i forhold til jeres dilemma. I kan også overveje, om det kun er ejere, der skal have stemmeret og ikke lejere. Sådan er det i flere foreninger. Jeg vil anbefale, at du læser denne guide om vedtægtsændringer. Den er godt nok skrevet til andelsboligforeninger, men proceduren er den samme: https://www.andelsportal.dk/guides/vedtaegtsaendringer/

  Hvis du ønsker en juridisk vurdering, vil jeg anbefale dig at tage kontakt til en administrator.

  De bedste hilsner
  /Nynne – Ejerportal.dk

  Nynne Groth - 2 år siden

Kære Ejerportal

Jeg ejer en lejlighed, og i følge ejerforeningens tinglyste vedtægter udgøres bestyrelsen af tre medlemmer. To af de tre valgte bestyrelsesmedlemmer har inden for det sidste års tid solgt deres respektive ejerlejlighed og kan derfor (iflg. vedtægterne) ikke længere være medlem af bestyrelsen. Tilbage sidder et bestyrelsesmedlem (formanden).

På den seneste ordinære generalforsamling afbrød formanden generalforsamlingen under det første punkt på dagsordenen, og vi blev bedt om at forlade hendes lokaler. Vi er tre ejere, der to gange har tilbudt formanden at hjælpe hende med at indkalde til en ny generalforsamling samt bistå hende ved afholdelsen af generalforsamlingen. Formanden vil hverken tage imod vores hjælp eller selv indkalde til en generalforsamling.

Er der nogen måde hvorpå vi (som jo ikke er medlem af ejerforeningens bestyrelse) kan tage teten og selv indkalde til en generalforsamling?
Mvh. Henriette

skriv et svar
Henriette - 2 år siden

  Hej Henriette

  Tak for din kommentar. Du kan indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, hvis mindst 25 procent af medlemmerne forlanger det (opgjort efter antal lejligheder eller fordelingstal), eller hvis den tidligere generalforsamling beslutter det. Jeg vil derfor anbefale, at du med baggrund i støtten fra de andre ejere tager teten og indkalder til samling. Du kan læse om de formelle regler her: https://www.ejerportal.dk/guides/generalforsamlingen/

  Jeg vil også anbefale, at du ser nærmere i vedtægterne om der står, hvor mange medlemmer en bestyrelse minimum skal bestå af. Hvis dette ikke overholdes kan du også bruge dette som argument for en ekstraordinær generalforsamling.

  En ejerforening er en demokratisk instans, så jeg synes det er en god idé, at du vil tage hånd om den manglende bestyrelse. Ønsker du juridisk vejledning, vil jeg klart anbefale, at du kontakter en administrator.

  De bedste hilsner
  /Nynne – Ejerportal.dk

  Nynne Groth - 2 år siden

Vælges en formand år efter år, kan han så sidde på posten i evig tid?
Selv trump må jo efter 8 år ( når den tid kommer) gå af…… jeg mener, der er vel også et slags demokrati i foreninger.

skriv et svar
Orla bork - 2 år siden

  Hej Orla

  Svaret på dit spørgsmål kommer an på vedtægterne i din forening. Hvis der ikke står et maksimum for formandsperioden, så er det muligt at blive genvalgt så længe, der er et flertal bag. I kan eventuelt tage dialogen op på næste generalforsamling.

  De bedste hilsner
  /Nynne – Ejerportal.dk

  Nynne Groth - 2 år siden

Kære ejerportal. Jeg bor i en ejerlejlighed med tilhørende privat tagterrasse som kun jeg har adgang til. Jeg sidder selv med i bestyrelsen. Der i alt 28 ejerlejligheder. Denne terrasse jeg har er der lagt træterrassebræder ovenpå betondækket og dette har de andre medlemmer i bestyrelsen nu aftalt at bede mig fjerne. Jeg ønsker at bibeholde træet. Træet er ikke fastmonteret på terrassen og ligger løst ovenpå betonen. Kan en bestyrelse godt blande sig hvad jeg har på min private tagterrasse ? De har fastholdt og giver mig et ultimatum for at fjerne det.
Mvh
Alexander Bastian

skriv et svar
Alexander Bastian - 2 år siden

  Hej Alexandra,

  Tak fordi du skriver ind til os. Jeg ville indgå i en dialog med bestyrelsen. Hvad er begrundelsen for, at du skal fjerne træterrassebrædderne? Jeg vil gætte på, at bestyrelsen er usikker på de løse brædder. Hvad nu hvis du foreslog at gøre dem fast til betonen? Derudover, indgår tagterrassen som en del af dine kvadratmeter på plantegningen?

  Jeg håber, at du kan bruge mit svar.

  Med venlig hilsen

  Ida – Ejerportal.dk

  Ida Landt - 2 år siden

Hej
Jeg befinder mig i den situation at, ejerforeningen hos mig ikke vil reparere en indvendig skade, forsaget af en udvendig skade. Det drejer sig om noget ødelagt på taget udvendigt der har forårsaget at der er løbet vand ind, og det har nu vist sig på loftet hos mig, der har været forsikring på og de vil ikke gøre noget, de siger det er slid og alder der har forårsaget skaden og afviser den derfor. er det ikke korrekt at det er ejerforening der står med ansvaret her? Også for de indvendige følgeskader?

skriv et svar
Kasper T. - 2 år siden

  Hej Kasper

  Tak for din kommentar. Jeg vil anbefale, at du går i dialog med en administrator, der vil kunne kortlægge det juridiske ansvar for udbedringen. Samtidig vil jeg dykke nærmere ned i, hvad foreningens vedtægter siger om ansvarsfordelingen ved skader. Almindeligvis er det nemlig foreningen, der skal udbrede udvendige skader samt skader forårsaget af udvendige mangler.

  De bedste hilsner
  /Nynne – Ejerportal.dk

  Nynne Groth - 2 år siden

Hej Ejerportal /Nynne. En beboer i ejerforeningen, der har boet her siden 1973, siger, at det på en generalforsamling er vedtaget, at en bestyrelse ikke kan underskrive en enterprise kontrakt, før den har været forelagt beboerne på en generalforsamling. Vi skal have renoveret for 3 millioner kroner, og bestyrelsen har allerede underskrevet kontrakter med to firmaer. Vi aner ikke, hvad der står i kontrakterne. Jeg mener som udgangspunkt, at gf beslutninger skal kunne ophæves, hvis de ikke længere er hensigtsmæssige, men mht. skiftende bestyrelsers kompetencer mener jeg, vi skal være på vagt. Den omtalte beboer siger, han har samtlige referater fra foreningens start, men det er et større arbejde med at finde det. Kan I rådgive os? Hvis vi finder referatet og der står, bestyrelsen ikke må underskrive osv. kan vi så forlange underskriften annulleret, og vil firmaerne kunne kræve kompensation, eller har de selv pligt til at undersøge gyldigheden? Mvh. Inger Schmidt

skriv et svar
Inger Schmidt - 2 år siden

  Hej Inger,

  Som udgangspunkt skal det stå i jeres vedtægter, hvad bestyrelsen har af beføjelser. Det er altså ikke nok, at en beboer har det på et papir et sted. Det skal stå i vedtægterne. Typisk har bestyrelsen beføjelser til at foretage renoveringer, hvis de er nødvendige, og lignende uden at det skal gå igennem generalforsamlingen. Men jeg ville kigge i jeres vedtægter til en start. Derudover ville jeg også spørge jeres administration.

  Med venlig hilsen

  Ida – Ejerportal.dk

  Ida Landt - 2 år siden

Kære Ejerportal,

Hvad er en bestyrelses opgaver og pligter. Vi har hvor jeg bor besluttet en en del aktiviteter, ejendomsgennemgang, udskiftning af døre osv og i den forbindelse en forhøjelse af de fælles udgifter – men intet bliver gennemført.

Har i et godt råd?
Vh karsten

skriv et svar
Karsten Hjorth - 2 år siden

  Hej Karsten

  Tak for din kommentar. Bestyrelsens pligt er at følge generalforsamlingens beslutninger og tage hånd om ejendommen. Drejer det sig om fornyelse og forbedringer ud over almindelig løbende ejendomsadministration, skal generalforsamlingen træffe beslutningen. Skal fyret skiftes, trappeopgangen males eller andet repareres eller skiftes, kan bestyrelsen altså ikke beslutte det på egen hånd.

  Som jeg læser det, så har I svært ved at nå i mål med de trufne beslutninger. Her kan I overveje at inddrage en administrator, der kan hjælpe jer med at få gennemført beslutningerne. Bestyrelsesposten er en frivillig tjans og det skal man huske i forhold til tidsperspektivtet.

  Flere foreninger laver også udvalg, som har hvert deres ansvarsområde. Så er der et grønt udvalg, der står for udearealerne, mens andre står for at smøre hængsler og nogle helt tredje står for det sociale.

  Jeg vil anbefale, at I tager dialogen op på næste generalforsamling og afstemmer tidshorisont samt forventninger.

  De bedste hilsner
  /Nynne – Ejerportal.dk

  Nynne Groth - 2 år siden

Hej Ejerportal
Jeg har et presserende spørgsmål. I vores Grundejerforening har vi et stort grønt område, som er vores fællesareal. Det har indtil for kort tid siden været almindeligt vedligeholdt med græsslåning, mindre beskæringer m.m. Vi har nu fået ny gartner og ny ansvarshavende for vores fællesarealer i bestyrelsen. Dette har ført til, at vores fællesareal har ændret fuldstændig karakter. Der er blevet fældet adskillige store træer, buske er skåret ned til grunden, hele områder nærmest jævnet med jorden. De vil nu fortsætte med at fælde 11 store træer, som hidtil har tjent som et grønt hegn ud til en befærdet vej.
Mit spørgsmål er, må de det uden om en generalforsamling? Jeg ser ikke dette som almindeligt vedligehold, men en gennemgribende ændring af områdets karakter. Vi er ikke blevet informeret om dette forud for.
Mvh Mette

skriv et svar
Mette - 1 år siden

  Hej Mette

  Tak for din kommentar. Grænsen mellem, hvad bestyrelsen må beslutte uden om generalforsamlingen, og hvad den ikke må – kan være svær at tegne. Som udgangspunkt må bestyrelsen ikke tage beslutninger på egen hånd, der har økonomiske konsekvenser for beboerne, da det kræver et flertal bag sig. Kommer der pludseligt et hul i taget, der skal lappes er det naturligvis en anden sag.

  Samtidig plejer man at sige, at hvis det er et emne, som beboerne har en meget forskellig holdning til – så er det også en beslutning, som skal præsenteres for en generalforsamling. Det kunne fællesarealerne argumenteres for at være.

  På den anden side kan det være, at den nye vicevært har fået lov til at bruge sine faglige inputs til at forny fællesarealerne.

  Jeg vil anbefale, at du kontakter en administrator, hvis du ønsker en klar juridisk vurdering i denne sag i forhold til jeres vedtægter. Ellers vil jeg anbefale dig, at I tager emnet op på næste generalforsamling, så I fremadrettet har bestemt, hvor grænsen for beslutningskompetencen i bestyrelsen går i jeres forening.

  De bedste hilsner
  /Nynne – Ejerportal.dk

  Nynne Groth - 1 år siden

Hej ejerportal
Vi bor i ejerlejlighed, hvor der desværre er nogle der ikke overholder ordensreglement et. Det gør at vi føler os generet af larm. Vi har henvendt os til bestyrelsen, for at få dem til at tage affære, de beklager og giver os ret i at det desværre sker. Bestyrelsen vil have os selv til at kontakte de personer det drejer sig om. Det har vi imidlertid ikke lyst til. Mit spørgsmål lyder. Er det ikke en af bestyrelsens opgaver at håndhæve ordensreglementet?
Mvh Anette

skriv et svar
Anette - 1 år siden

  Hej Anette

  Tak for din kommentar. Når det kommer til støj er det en svær skildring, da jeres husorden måske foreskriver, at man ikke må feste eller høre høj musik efter et bestemt tidspunkt, hvor andre former for støj eller larm måske ikke er uddybet.

  I er langt fra de eneste, der sidder i denne ærgerlige situation med støj. På vores søsterportal Andelsportal.dk har vi faktisk skrevet et helt tema om emnet, og eksperternes anbefaling lyder også, at man selv tager fat i naboen, der larmer, på en konstruktiv måde.

  Læs mere om det og hvordan man gør det her:
  https://www.andelsportal.dk/nyheder/konflikthaandtering-andelsbolig/ og her: https://www.andelsportal.dk/nyheder/lektor-i-konfliktmaegling/

  Overtrædes husordenen flere gange efter, at I har været i dialog om problemet, så vil jeg klart anbefale dig at inddrage bestyrelsen igen, så de kan tage en snak med vedkommende.

  De bedste hilsner
  /Nynne – Ejerportal.dk

  Nynne Groth - 1 år siden

hej.jeg bor til leje i min mors ejerlejlighed. jeg har haft en meget kedelig oplevelse med et af bestyrelses medlemmerne i ejerforeningen. han mener at jeg ikke må have besøg af min kæreste. de vil ikke ha ham på matriklen. og min kæreste har ikke gjort noget. ham betyreles medlemmet har også været oppe ved min dør og overfaldet mig verbalt, og det var direkte løgn det han sagde, men jeg fik ikke et ord indført. og så fik jeg at vide hvis jeg skulle bo her skulle jeg opfører mig ordentlig. har boet her i 14år uden problemer. han er en meget ubehagelig person og tidligere advokat. usympatisk mand.tror han bestemmer her,og han er kun næst formand. håber i vil vende tilbage med et svar. vh lene

skriv et svar
lene - 1 år siden

  Hej Lene

  Sikke en ærgelig og ubehagelig situation. Jeg vil anbefale dig, at du klart og tydeligt formulerer et brev eller går i dialog med hele bestyrelsen i forhold til, at du ikke bryder husordenen og overholder vedtægterne. Det kan være en god idé at inddrage hele bestyrelsen, så dialogen forhåbentlig bliver mere konstruktiv. Center for Konfliktløsning tilbyder også gratis rådgivning. Læs mere her: http://www.konfliktloesning.dk/faellesskaber/gratis-raadgivning

  Denne artikel fra vores søsterportal – Andelsportal.dk – er også relevant for dig at læse: https://www.andelsportal.dk/nyheder/konflikthaandtering-andelsbolig/

  Ønsker du en juridisk vejledning, så er det foreningens administrator, som du skal have fat i.

  Held og lykke med dialogen.
  /Nynne – Ejerportal.dk

  Nynne Groth - 1 år siden

Hej
Vi har en ejerlejlighed i en ejerforening som aktuel er under en total renovering.
I den sammenhæng er der etableret nye kælderrum som skal fordeles imellem os.
Her har bestyrelsen fordelt rummene (med klart fordel til dem selv).
Må de beslutte dette selv eller har vi mulighed for at kræve en lodtrækning/andet måde at fordele rummene?
Mvh
Pourang

skriv et svar
Pourang - 1 år siden

  Hej Pourang

  Tak for din kommentar. Bestyrelsen er underlagt et habilitetsprincip – evnen til at behandle sager uvildigt – hvilket betyder, at I godt kan gå i dialog med dem omkring fordelingen af kælderpladsen. Ønsker I et juridisk besyv, så kan I med fordel inddrage administrator i beslutningen.

  De bedste hilsner
  /Nynne – Ejerportal.dk

  Nynne Groth - 1 år siden

Hej Nynne
Tak for beskeden.
Vi har prøvet at komme i dialog med bestyrelsen uden held. De snakker udenom og viser ikke interesse i et møde med os for at snakke tingene igennem.
Vi er en meget lille ejerforening med 10 boliger og har derfor ingen administrator tilknyttet til ejerforeningen.
Hvad er vores muligheder for at gå videre med sagen?
Mvh
Pourang

skriv et svar
Pourang - 1 år siden

  Hej Pourang

  Hvis det er juridisk vejledning, så er det en boligadvokat eller administrator, der skal inddrages i sagen. Hvis det er selve konflikten, så ved jeg, at Center for Konfliktløsning tilbyder gratis rådgivning. Læs mere her: http://www.konfliktloesning.dk/faellesskaber/gratis-raadgivning

  Du kan også indkalde til ekstraordinær generalforsamling, hvor dette emne tages op i foreningen.

  Held og lykke i sagen.
  /Nynne

  Nynne Groth - 1 år siden

I forbindelse med udskiftning af vinduer og efterisolering af nordfacaden i vores ejerforening, hvor bygningen er fra 1977, skal der efterisoleres med ca. 25 cm på facaden, hvilket medfører at døre og vinduer bliver placeret i nicher.
Bygningen har fire opgange med 5 normale etager, og fire penthouse som 6. sal, hvor smalle pudsealtaner danner loft over 5. sal.
I forbindelse med renoveringen vil man her også efterisolere, så nutidens krav opfyldes. Er dette et lovkrav, hvis det giver gener for nogle beboere? Dette betyder, at der i lejlighederne på 6. sal skal etableres 2 trin for adgang til altanen. Den samlede plan blev fremlagt og vedtaget på en ekstraordinær generalforsamling., hvor 48 ejere også kunne stemme dele, der ikke vedrørte dem.
Jeg købte min lejlighed i 1977, fordi jeg med elevator m.m. kunne blive boende som gammel og evt. rollatorbruger. Er det virkelig tilladt at samtlige 52 ejere kan bestemme det, der kun vedrører 4 ejere?

skriv et svar
Lene Munk-Petersen - 1 år siden

  Hej Lene

  Tak for din kommentar. Ejerforeningens øverste myndighed er generalforsamlingen. Det er derfor her, at alle beslutninger vedrørende ejendommen bliver truffet. Du bestemmer selv over egen ejerbolig indenfor boligens fire vægge, men når det kommer til fællesarealer og renoveringsprojekter er generalforsamlingen den øverste myndighed. Jeg vil anbefale dig at gå i dialog med foreningens administrator, hvis du ønsker juridisk vejledning i forhold til din situation.

  De bedste hilsner
  /Nynne – Ejerportal.dk

  Nynne Groth - 1 år siden

Hej Nynne.
Tak for dit hurtige svar.
Mit problem er, at de to trin skal etableres INDE i lejligheden foran en ny dør til pudsealtanen.
Derfor mener jeg, at det ikke kan være rigtigt, at samtlige ejere kan stemme om, hvad der skal foregå i MIN lejlighed.
Med venlig hilsen
Lene

skriv et svar
Lene Munk-Petersen - 1 år siden

  Hej Lene

  Det kan jeg godt forstå. Da vi desværre ikke har juridiske rådgivere siddende vil jeg anbefale, at du tager dialogen med en administrator, der i henhold til jeres vedtægter og bestemmelser kan vurdere om du kan frabede dig denne etablering.

  Du ønskes en god dag.
  De bedste hilsner
  /Nynne – Ejerportal.dk

  Nynne Groth - 1 år siden

Når et bestyrelsesmedlem går ud af bestyrelsen før tid, og der er ingen suppleant. Kan medlemmet træde ind igen efter et par måneder hvis bestyrelsen synes det er i orden at indtræde igen .

skriv et svar
Bjarne P nielsen - 1 år siden

  Hej Bjarne,

  Først og fremmest mange tak for din henvendelse!

  Det burde ikke være noget problem, så længe han/hun er blevet valgt ind på en generalforsamling. Det havde været en anden sag, hvis han/hun ikke før havde været bestyrelsesmedlem, men det er jo ikke tilfældet her. Det vil selvfølgelig være det rigtige at gøre, at informere beboerne om, at han/hun nu er bestyrelsesmedlem igen.

  De bedste hilsner
  Mette Blume
  Ejerportal.dk

  Mette Blume - 1 år siden

Til ejerportalen.
Jeg håber, I kan svare mig på følgende 2 spørgsmål, men først hvad sagen drejer sig om:
I vores ejerforening skal vi have generalforsamling den 17. september. Bestyrelsen har sat et enkelt projekt til afstemning, der indeholder:
Komplet udskiftning af faldstammer og vandrør med Modulett, Udskiftning af jordledning, Montering af rottespærre på faldstammer, Vandbehandlingsanlæg, Udskiftning af afvanding af altaner ført til kælder.
Summen af entreprise beløber sig til 7.930.000 kr. og med håndværkerudgifter, rådgivende íngeniører, administration af byggesag osv. osv. osv. – plus et banklån med renter – så ender den samlede udgift inkl. moms på ca. 13.400.000 kr.
Bestyrelsen har kun samarbejdet med 1 enkelt firma omkring dette, der – hvis forslaget stemmes igennem – alene står til at tjene på projektet. Men som jeg har fået oplyst andet sted, så skal der – i et projekt som dette – indhentes tilbud fra mindst 3 forskellige firmaer, ellers vil det være ulovligt. Har jeg forstået det korrekt?
Det 2 spørgsmål gælder nævnte Modulett, som bestyrelsen ønsker skal erstatte den nuværende faldstamme, der står i vore bad/toilet rum. Modulett er en enhed, der består af 1 faldstamme, 1 vandrør og 1 toilet – og eftersom det er en samlet enhed, så kan de enkelte dele ikke skilles ad. Og da enheden indeholder et toilet, så er det altså meningen, af beboernes egen toilet skal kasseres.
I de 28 år jeg har boet her, har det altid været sådan, at beboerne selv har haft ansvaret for indkøb af deres toilet og selvfølgelig også selv betalt et vvs-firma for installationen. Bestyrelsen har altså aldrig tidligere haft noget med den sag at gøre. Og endelig skal det siges, at der står absolut intet i vores vedtægter om, hvem der har ansvaret for vores toilet. Jeg mener derfor ikke, at bestyrelsen nu kan forlange/forvente, at jeg skal kassere mit eget toilet – så de kan installere det, der følger med i Modulett. Har jeg ret i den antagelse?

skriv et svar
Erik Jensen - 1 år siden

  Hej Erik

  Tak for dine to kommentarer. Hvad jeg ved af, så må man i foreningen indhente så mange tilbud, som man ønsker. Da der ikke er tale om statsstøttede midler, skal det ikke i en offentlig udbudsrunde. Det anbefales dog bestemt, at man indhenter flere kontroltilbud i ejerforeningen, altså spørger flere entreprenører om sammenligningspriser. På den måde kan bestyrelsen også bevise, at de handler i foreningens bedste og vælger det rette firma til sagen. I er velkommen til at benytte vores gratis og uforpligtende service til prissammenligning: https://www.ejerportal.dk/indsendopgave/

  For at finde svar på dit sidste spørgsmål vil jeg anbefale, at du ser nærmere ned i vedtægterne. Hvis der står at toiletter er ejerens ansvar og dermed ikke er fællesejendom, så skal I stemme om at ændre dette på generalforsamlingen. Har du brug for juridisk vejledning, så vil jeg anbefale, at du spørger en administrator om juridisk rådgivning.

  De bedste hilsner
  /Nynne – Ejerportal.dk

  Nynne Groth - 1 år siden

Jeg har lige indsendt 2 spørgsmål til jer, men glemte desværre at underskrive det med følgende:
Med venlig hilsen Erik Jensen
ps: det beklager jeg

skriv et svar
Erik Jensen - 1 år siden

Hej Nynne
Tusind tak for dit svar.
Angående mit 2 spørgsmål så har jeg meget nøje gennemlæst vedtægterne og deri er der absolut INTET nævnt vedrørende ansvaret for vores toiletter. Hvor står vi så?
Venlig hilsen
Erik Jensen

skriv et svar
Erik Jensen - 1 år siden

  Hej Erik

  Da vi desværre ikke har nogle juridiske rådgivere siddende, kan jeg ikke komme med et konkret svar på dit spørgsmål. Sammenligner man jeres toiletter med døre, så kan foreningen godt beslutte at dørene skal udskiftes i fællesskab, men det er også fordi, at døren er fællesejendom. Når der intet konkret står om toiletter er det svært at vurdere. I nogle foreninger gør man toiletter til fællesejendom, så man kan installere vandbesparende toiletter og dermed mindske vandforbruget i foreningen.

  Jeg håber, at du kan få udskiftningen italesat på generalforsamlingen.

  De bedste hilsner
  /Nynne – Ejerportal.dk

  Nynne Groth - 1 år siden

Hej Nynne
Jeg sender lige det her til dig fra vores vedtægter, hvor der under §7 står følgende:
Forsvarlig udvendig vedligeholdelse foretages af foreningen, medens indvendig vedligeholdelse påhviler de enkelte ejere, herved bemærkes, at indvendig vedligeholdelse ikke alene omfatter tapetsering, maling og hvidtning, men også vedligeholdelse og fornyelse af gulve og alt lejlighedens udstyr, herunder el-ledninger og el-kontakter, der er installeret indenfor lejlighedens vægge, hvorimod foreningen sørger for vedligeholdelse og fornyelse af lejlighedens gas- og vandledninger samt radiatorer, foruden forsyningsledninger og fællesinstallationer udenfor de enkelte lejligheder.
Er det forkert at antage, at et toilet nødvendigvis må høre ind under “lejlighedens udstyr” og dermed være beboerens eget ansvar/ejendom?
Venlig hilsen Erik Jensen

skriv et svar
Erik Jensen - 1 år siden

Hej med Jer,
I den ejendom, jeg ejer en lejlighed i, findes der i kælderen supplementsrum til nogle af lejlighederne. Ejerne til nogle af disse rum har valgt at udleje rummene. I forlængelse af en brand i et af disse rum, meddelte ejendommens forsikringsselskab at de denne gang dækker skaden pr. kulance, men i fremtiden vil det ikke være dækket, da beboelse af kælderrummene er ulovlig. Der er udsendt en ny police, hvor i der står at tilbuddet kun er gældende under forudsætning af at disse rum ikke er beboet. At beboelse er ulovligt er desuden bekræftet af kommunen, som har været ude og se på forholdene.
Bestyrelsen af vores ejerboligforening fik besked om at vi er uforsikrede allerede i februar. I juli blev informationen sendt ud til ejerne, da kommunen skulle komme og besigtige forholdene, og dette skal ifølge vedtægterne varsles. Der er kommet en afgørelse fra kommunen, der giver ejerne af rummene en frist til 1. december til at få de nuværende lejere ud. Ejerne har dog tilkendegivet, at det vil de ikke gøre, de vil istedet anke afgørelsen.
Mens vi alle sidder og venter på at lejerne kommer ud, er vores ejendom ikke forsikret mod f.eks brand og vandskader, og det bekymrer mig. Jeg har flere gange forsøgt at kontakte bestyrelsen, både personligt og via mail, men uden held, de mener at vi skal vente, dels på at fristen udløber og dels på en generalforsamlign, hvor vi skal tage stilling til hvad vi skal foretage os. Den planlagte genralforsamling i begyndelsen af denne måned (som skulle være en erstatning for den aflyste GF i foråret) blev uden videre aflyst af ejendomsadministrationsselskabet pga. corona restriktioner, og et nyt kommer jo ikke på tale foreløbig.

Egentlig kan jeg ikke se at de to sager hænger sammen. Om kælderrummene er ulovligt beboet ser jeg som et mellemværende mellem kommunen og ejerne. At vi alle pt. ikke er forsikrede er derimod et problem for alle ejerne, da vi jo i princippet kan risikere at miste hele værdien af vores bolig, plus erstatning af nabobygninger, hvis ulykken er ude. Desuden kan jeg forestille mig at banken ønsker at jeg straks-indfrier mit boliglån, hvis de informeres om at boligen ikke er forsikret.

Så kommer mit spørgsmål: Hvad stiller jeg op? Jeg er parat til at gå til en advokat, men hvad skal denne kunne gøre for mig? Han kan vel næppe bære lejerne ud, og da ejerne af rummene ikke finder det rimeligt, at de ikke må udleje, skal jeg jo nok vente på en evt. retssag før der sker noget, og i mellemtiden er vi ikke forsikrede …..
Er der mon noget jeg kan foretage mig, der kan få tingene til at ske lidt hurtigere?
Med venlig hilsen
Anne

skriv et svar

  Hej Anne

  Sikke en ærgerlig og vild situation. Vi har desværre ikke nogen juridiske rådgivere siddende herinde – og dit spørgsmål har bestemt brug for et teknisk svar. En advokat med speciale i ejerboliger eller et administrationsselskab vil jeg anbefale dig at kontakte for at høre, hvad du gør herfra.

  Held og lykke med sagen.
  /Nynne – Ejerportal.dk

  Nynne Groth - 12 måneder siden

Hej ejerportal.dk

I disse Corona-tider er det ikke så let at samles til en generalforsamling. Vi er i hvert fald ikke blevet indkaldt til en generalforsamling i år, og det er nu et år siden sidste generalforsamling. Hvilke regler gælder i forhold til at indkalde til en ny generalforsamling, kan man blot undlade dette, og fortsætte som om intet er hændt, eller skal man som minimum give meddelelse om at generalforsamlingen er udskudt indtil det igen er muligt at samles i større tal?

Og hvad med økonomiske beslutninger i forhold til investeringer i ejendommen, renoveringer etc. Kan bestyrelsen blot fortsætte med at træffe økonomiske beslutninger, uagtet at der ikke er stemt et budget igennem for en ny periode?

M.v.h. Claus

skriv et svar

Hejsa jeg har et spørgsmål. Vi er en lille ejerforening samt et pizza sted som erhverv, hvor der ikke kommer nogen til generalforsamlingen. Dvs at der er kun mig som formand og en næstformamd som er tilstede. Der er ikke nogen bestyrelsesmedlemmer i ejerforeningen som det er lige nu. Vil det så sige at skattevæsenet kan lukke lejlighederne ned og erhvervet så vi bliver tvunget ud?? Det har jeg bare forstået på det som sådan men er det rigtigt

skriv et svar

  Hej Kenni

  Tak for din kommentar. Jeg vil anbefale dig at kontakte en administrator eller boligadvokat, da vi ikke har nogle juridiske eksperter siddende herinde.

  De bedste hilsner
  /Nynne – Ejerportal.dk

  Nynne Groth - 9 måneder siden

Kan en praktiserende advokat være bestyrelsesformand i ejerforeningen.(sommerhus)
Ejerkredsen bliver efter min opfattelse “ tromlet ned “
Jeg mener der er en afgrundsdyb asymmetri imellem disse to hverv proff, advokat / bestyrelsesformand.
Vores GF. er skueretter befolket med inhabile bestyrelsesmedlemmer , dirigent , referent.
Protester om vedtægtsbrud , bliver ignoreret dirigent, hvis pligt det er at tilsevedtægter overholdes.
Det er faktisk talt umuligt at se originale transaktioner fra banken ind og udafgående..
Vores budget er 800.000 kr pr år.
Bimålere benyttes til at skjule måleraflæsniger , vi forbrugsregninger 30 til 50 % over udbyders målinger , vi kender ikke tallene fra Hovedmålere , påstande om divergens. Fra 2019 udokumenteret regning på 430.000.
Fra 1/1/20 vedtægtsstridig opkrævning .
Vedtægt budget går fra GF til næste GF. VH. Irene HJÆLP

skriv et svar
Irene sørensen - 8 måneder siden

  Hej Irene

  Tak for dit spørgsmål. I vedtægterne burde der gerne stå nedskrevet, hvem der kan indtræde som bestyrelsesmedlem og formand i jeres forening. I flere foreninger skal man eksempelvis have bopæl i foreningen. Da dit spørgsmål er af juridisk karakter vil jeg dog anbefale dig at kontakte en juridisk ekspert. Vi sidder nemlig som journalister, der formidler nyheder på ejerboligmarkedet, og har dermed ikke den juridiske viden til at rådgive dig, desværre.

  De bedste hilsner
  /Nynne – Ejerportal.dk

  Nynne Groth - 8 måneder siden

Hej 🙂
Jeg har en cafe i en ejerforeningen. Hvor formanden mener vores udsugning er ulovlig, han oplyse derfor at han vil melde det til kommunen hvilet han jo har sin ret til. Og så må de jo afgøre det.

Men efterfølgende “truer” han så med, at hvis vi ikke får den ulovlige udsugning ( ifølge ham) lovliggjort.
Må bestyrelsen tage vores udeserveringstilladelse op til revurdering. Kan det være rigtig at han kan presse os på den måde, da udsugning og udeservering intet har med hinanden at gøre?

Og et andet spørgsmål, ville holde udendørs musikarrangement og søgte tilladelse.
Den fik vi, men fik også den besked at vi kun fik tilladelse hvis det var gratis for alle??
Kan han/de virkelig bestemme om vi må tage penge for det?? Skal de ikke bare tage stilling til og vi må spille ude??

Og tilsidst kan man lægge sag an mod en formand?

Håber i har nogle svar…
På forhånd tak…:)

Mvh
Mira

skriv et svar

  Hej Mira

  Tak for din kommentar. Sikke en ærgerlig situation. Vi har desværre ingen juridisk rådgiver siddende herinde, så derfor vil jeg anbefale dig at kontakte foreningens administrator eller en boligadvokat.

  De bedste hilsner
  /Nynne – Ejerportal.dk

  Nynne Groth - 7 måneder siden

Hej!

Tak for rigtig gode informationer herinde.

Jeg er medlem af en ejerforening hvor bestyrelsen “præger” en del af medlemmerne med hvad man gerne ønsker af resultat i afstemning og forslag til vedtægter. Dette er gjort i brevet hvor afstemningen er oplyst om. Må bestyrelsen ytre ønske om hvad de helst ser af resultat på en sådan stemmeseddel, da de jo reelt set kan afgøre et valg på denne måde.

/ Lars

skriv et svar

  Hej Lars

  Tak for din kommentar – og dejligt, at du kan bruge vores inforationer.

  Vi har desværre ikke nogen juridiske rådgivere siddende herinde, så jeg vil anbefale, at du kontakter foreningens administrator. Vi har dog skrevet denne artikel på vores søsterportal Andelsportal.dk om bestyrelsens habilitet:

  https://www.andelsportal.dk/guides/bestyrelsens-beslutninger/

  De bedste hilsner
  /Nynne – Ejerportal.dk

  Nynne Groth - 6 måneder siden

Vi er en ejerforening med 10 lejligheder. Jeg bor til leje i den ene lejlighed, som ejes af min datter.
I foreningens vedtægter, som er tinglyste, står følgende:

“BESTYRELSENS MEDLEMMER
8.
8.1. Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen. Den består af 2-4 medlemmer foruden formanden, der vælges særskilt. Desuden vælges 2 suppleanter. Valgbare som formand, medlemmer af bestyrelsen og som suppleanter er kun ejerforeningens medlemmer, disses ægtefæller/samlevere og myndige husstandsmedlemmer samt registrerede bestyrelsesmedlemmer/direktøren, hvis medlemmet er et selskab.”

Som det fremgår, kan jeg ikke som lejer, vælges til bestyrelsen.
Jeg har følgende spørgsmål:
1. Kan min datter vælges til bestyrelsen?
2. Hvis, kan hun så give mig fuldmagt til at udøve denne bestyrelsespost?

På forhånd tak for svar
Mvh Henning

skriv et svar
Henning - 5 måneder siden

  Hej Henning

  Tak for din kommentar. Vi har desværre ikke nogen juridiske rådgivere siddende, så jeg vil klart anbefale, at du kontakter en administrator eller bestyrelsen selv for at høre, hvad vedtægterne betyder i forhold til din datter.

  De bedste hilsner
  /Nynne – Ejerportal.dk

  Nynne Groth - 5 måneder siden

Hej

Vi er en lille ejerforening med kun 3 ejerlejligheder og 1 x erhverv (født medlem. Det er besluttet, at alle lejligheder automatisk er Bestyrelsesmedlemmer. 1 lejlighed er dog uden stemmeret i Bestyrelsen for at undgå stemmelighed!

Herved forsvinder muligheden for at nedstemme forslag på Generalforsamlingen eller stille mistillidsvotum til et Bestyrelsesmedlem, da der ikke er lejligheder nok uden om Bestyrelsen til at kunne dette.

Er det i orden at fjerne disse “rettigheder”, som jo normalt er til rådighed for en årsag?

Hvad er best practise?

Kan man på anden vis forestille sig en løsning, hvorpå en slags veto mulighed kan opretholdes? Hører gerne forslag.

Mvh J

skriv et svar

  Hej Jette

  Tak for din kommentar. Vi har desværre ikke nogen juridiske rådgivere siddende herinde, så jeg vil klart anbefale, at I går i dialog med en administrator eller boligadvokat, der kan rådgive jer.

  De bedste hilsner
  /Nynne – Ejerportal.dk.

  Nynne Groth - 5 måneder siden

Hej
Vi er en ejerforening på 10 rækkehuse.
Kan bestyrelsen egenhændigt beslutte at lukke for varmen?
Vi har ikke gulvvarme og vindue på toilet og vil gerne have varme på toilet så der ikke bliver for fugtigt.
2 ejere har vindue på toilet og 3 ejere har fået nyt toilet med gulvvarme.
Vi er fem ejere tilbage som iflg bestyrelsen skal være enige om at få varmen tændt igen – er det lovligt?
Den ene af de 5 ejerne er ikke meget hjemme og jeg mener ikke jeg skal stemme dørklokker for at få de andre 3 ejere med – hvad er reglerne på dette område ?
På forhånd Tak
Mvh/Jannie

skriv et svar
Jannie - 4 måneder siden

  Hej Jannie

  Tak for din kommentar. Jeg vil anbefale, at du ser ind i vedtægterne for dette. Her er regler for praksis beskrevet. Vi har desværre ingen juridiske rådgivere siddende herinde, så ønsker du juridisk vejledning vil jeg klart anbefale at kontakte en administrator med jeres spørgsmål.

  De bedste hilsner
  /Nynne – Ejerportal.dk

  Nynne Groth - 4 måneder siden
Skriv en kommentar